Hiragana Bearbeiten

Katakana Bearbeiten

(C)a (C)i (C)u (C)e (C)o Cya Cyu Cyo (C)ai (C)ui (C)ei (C)ū (C)ō Cyū Cyō (C)an (C)in (C)un (C)en (C)on Cyun
a-gyō a i u e o ai ui ei ū ō an in un en on
ka-gyō ka ki ku ke ko kya kyu kyo kai kui kei kyū kyō kan kin kun ken kon kyun
sa-gyō sa shi su se so sha shu sho sai sui sei shū shō san shin sun sen son shun
ta-gyō ta chi tsu te to cha chu cho tai tsui tei tsū chū chō tan chin tsun ten ton chun
na-gyō na ni nu ne no nya nyu nyo nai nui nei nyū nyō nan nin nun nen non nyun
ha-gyō ha hi fu he ho hya hyu hyo hai fui hei hyū hyō han hin fun hen hon hyun
ma-gyō ma mi mu me mo mya myu myo mai mui mei myū myō man min mun men mon myun
ya-gyō ya yu yo yai yui yan yun yon
ra-gyō ra ri ru re ro rya ryu ryo rai rui rei ryū ryō ran rin run ren ron ryun
wa-gyō wa wai wan
ga-gyō ga gi gu ge go gya gyu gyo gai gui gei gyū gyō gan gin gun gen gon gyun
za-gyō za ji zu ze zo ja ju jo zai zui zei zan jin zun zen zon jun
da-gyō da de do dai dei dan den don
ba-gyō ba bi bu be bo bya byu byo bai bui bei byū byō ban bin bun ben bon byun