Verzeichnis:Tschechisch/Grammatik/Steigerung

Steigerung (komparace, stupňování) der Adjektive und Adverbien

Bearbeiten

Die Bildung des Komparativs (zweite Stufe)

-regelmäßig wird der Komparativ der Adjektive durch die Nachsilbe -ejší, der Adjektivadverbien durch die Nachsilbe -eji gebildet
-nach Lippenlauten (sehr selten im Stammauslaut) lauten diese Nachsilben -ější und -ěji (aber sehr oft aufgrund der Lautveränderungen zu ť, ď, ň)
-bei einigen Adjektiven (mit Stammauslaut -t, -d, -b, -r) wird die Nachsilbe -ší / angefügt
-bei einigen Adjektiven (mit Stammauslaut Konsonant -ok, -ek, -k) wird die Nachsilbe -ší angefügt, wobei es zu Vokalkürzung und Konsonantenänderung kommen kann
-bei einigen wenigen Adverbien entfällt die Nachsilbe
Die Steigerungsform hat häufig Lautveränderungen im Stammauslaut zur Folge. Der der Nachsilbe vorangehende Konsonant wird folgendermaßen erweicht:
k -> č, ch -> š, h -> ž, r -> ř
t -> ť (tě), d -> ď (dě), n -> ň (ně)
ck -> čt, sk -> štDie Bildung des Superlativs (dritte Stufe)

Der Superlativ der Adjektive und Adjektivadverbien wird immer aus der Komparativform durch das Voranstellen der Vorsilbe nej- gebildet.
nejnovější, nejlevnější, nejdražšíBildung des Komparativs

regelmäßig Positiv Komparativ Adverb Komparativ
Nachsilbe -ejší englisch anglický angličtější anglicky angličtěji
weiß bílý bělejší bíle běleji
tschechisch český češtější česky češtěji
wild divoký divočejší divoce divočeji
frech drzý drzejší drze drzeji
heiß horký horčejší horko horkčeji
klug chytrý chytřejší chytře chytřeji
wunderschön krásný krásnější krásně krásněji
verdrießlich mrzutý mrzutější mrzutě mrzutěji
langsam pomalý pomalejší pomalu pomaleji
schnell rychlý rychlejší rychle rychleji
armselig ubohý ubožejší uboze ubožeji
Nachsilbe -ější
dumm hloupý hloupější hloupě hloupěji
grob hrubý hrubější, hrubší hrubě hruběji
neu nový novější nově nověji
bekannt známý znamější znamě znaměji
Lieblings- oblíbený oblíbenější rád raději, radší
Nachsilbe -ší
-ký! nahe blízký bližší blízko blíž, blíže
reich bohatý bohatší, bohatější bohatě bohatěji
sauber čistý čistší čistě čistěji
-eký! weit daleký další daleko, dalece dál, dále
teuer drahý dražší draze draž, draže
-ký! glatt hladký hladší hladce hladčeji
-oký! tief hluboký hlubší hluboko, hluboce hlouběji, hloub
taub hluchý hlušší hlucho, hluše hlušeji
braun hnědý hnědší hnedě hneději
arm chudý chudší chudě chuději
einfach jednoduchý jednodušší jednoduše jednodušeji
-ký! kurz krátký kratší krátce kratčeji
jung mladý mladší mladě mlaději
-ký! niedrig nízký žší nízko, nízce ž, níže
-oký! breit široký širší široko, široce ř, síře, sířeji
schwach slabý slabší slabě slaběji
-ký! süß sladký sladší sladce sladčeji
alt starý starší staře stařeji
trocken suchý sušší sucho sušeji
-ký! schwer těžký těžší těžko, těžce tíž, tíže
leise tichý tišší ticho tišeji
dick tlustý tlustější, tlustší tlustě tlustěji
dunkel tmavý tmavší tmavě tmavěji
hart tvrdý tvrdší tvrdě tvrději
-ký! eng úzký užší úzko, úzce úže, úžeji
-oký! hoch vysoký vyšší vysoko, vysoce výš, výše
Nachsilbe
schön hezký hezčí hezky hezčeji
leicht lehký lehčí lehce, lehko lehčeji
weich měkký měkčí měkce měkčeji
schlüpfrig slizký slizčí slizce slizčeji
dünn tenký tenčí tence tenčeji
unregelmäßig Positiv Komparativ Adverb Komparativ
früh brzý dřívější brzo, brzy dřív, dříve
lang dlouhý delší dlouho, dlouze déle
gut dobrý, výborný lepší dobře lépe, líp
viel hodně víc, více
klein malý menší malo méně, míň
schlecht špatný, zlý horší zle hůř, hůře
groß velký, veliký větší velice více
  • Bohdana Lommatzsch, Hana Adam: Kurze tschechische Sprachlehre. 1. Auflage. Cornelsen Verlag 2004, ISBN 978-3-06-551103-2, Die Komparation der Adjektive und Adjektivadverbien, Seiten 63ff
  • Hugo Siebenschein a kolektiv: Velký česko-německý slovník. (Großes tschechisch-deutsches Wörterbuch). 1. Auflage. 1. Band А-O, LEDA, 2006, ISBN 80-7335-072-6, „Steigerung der Adjektive und Adverbien“, Seite XLVIII