Partizip: qenë
Gerundium, Gegenwart: dukë qenë
Gerundium, Vergangenheit: duke pasë qenë
Infinitiv: për të qenë
Einzahl: Mehrzahl:
1. P. sg. 2. P. sg. 3. P. sg. 1. P. pl. 2. P. pl. 3. P. pl.
Indikativ: unë ti ai / ajo ne ju ata / ato
Präsens: jam je është jemi jeni janë
Imperfekt: isha ishe ishte ishim ishit ishin
Präteritum: qeshë qe qe qemë qetë qenë
Perfekt: kam qenë ke qenë ka qenë kemi qenë keni qenë kanë qenë
Plusquamperfekt: pata qenë pate qenë pati qenë patëm qenë patët qenë patën qenë
Futur I: do të jem do të jesh do të jetë do të jemi do të jeni do të jenë
Futur II: do të kem qenë do të kesh qenë do të ketë qenë do të kemi qenë do të keni qenë do të kenë qenë
Konjunktiv: unë ti ai / ajo ne ju ata / ato
Präsens: të jem të jesh të jetë të jemi të jeni të jenë
Präteritum: të isha të ishe të ishte të ishim të ishit të ishin
Perfekt: të kem qenë të kesh qenë të ketë qenë të kemi qenë të keni qenë të kenë qenë
Plusquamperfekt: të kisha qenë të kishe qenë të kishtë qenë të kishim qenë të kishit qenë të kishin qenë
Konditional: unë ti ai / ajo ne ju ata / ato
Präsens: do të isha do të ishe do të ishte do të ishim do të ishit do të ishin
Perfekt: do të kisha qenë do të kishë qenë do të kishte qenë do të kishim qenë do të kishit qenë do të kishin qenë
Optativ: unë ti ai / ajo ne ju ata / ato
Präsens: qofsha qofsh qoftë qofshim qofshit qofshin
Perfekt: paça qenë paç qenë pastë qenë paçim qenë paçit qenë paçin qenë
Admirativ: unë ti ai / ajo ne ju ata / ato
Präsens: qenkam qenke qenka qenkemi qenkeni qenkan
Imperfekt: qenkësha qenkëshe qenkësh qenkëshim qenkëshit qenkëshin
Perfekt: paskam qenë paske qenë paska qenë paskemi qenë paskeni qenë paskan qenë
Plusquamperfekt: paskësha qenë paskëshe qenë paskësh qenë paskëshim qenë paskëshit qenë paskëshin qenë
Imperativ: - ti - - ju -
ji jini