σύστημα

σύστημα (Altgriechisch)Bearbeiten

Substantiv, nBearbeiten

Singular Plural

Nominativ τὸ σύστημα τὰ συστήματα

Genitiv τοῦ συστήματος τῶν συστημάτων

Dativ τῷ συστήματι τοῖς συστήμασι(ν)

Akkusativ τὸ σύστημα τὰ συστήματα

Vokativ (ὦ) σύστημα (ὦ) συστήματα

Worttrennung:

σύ·στη·μα, Plural: συ·στή·μα·τα

Umschrift:

systēma

Bedeutungen:

[1] ein Ganzes, das aus mehreren Teilen oder Gliedern besteht; System
[2] Ansammlung, Anhäufung

Herkunft:

Ableitung zu dem Verb συνίστημι (synistēmi) → grc

Beispiele:

[1]
[2] „καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.“ (LXX Gen. 1, 10)[1]
„Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war.“[2]

Entlehnungen:

lateinisch: systema

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „σύ-στημα“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „σύστημα“.
[2] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 664.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 10 LXX
  2. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 10 in der Einheitsübersetzung