Grund- und Ordnungszahlen, Kollektivzahlwörter und Vervielfältigungszahlwörter

Bearbeiten
Grundzahlen Ordnungszahlen Vervielfältigungs-
zahlwörter
arabische
Zahl
Numerale, Zahlwort arabische
Zahl
Ordinalzahl,
Ordnungszahlwort
Kollektiv-
zahlwort
Verviel-
fältiger
Vervielfältigungs-
zahlwort
0 nula
1 jeden m /jedna f /jedno n 1. prvý 1x prvý krát
2 dva mu /dve f /dve n 2. druhý m /druhá f /druhé n dvoje 2x dvakrát
3 tri 3. tretí troje 3x trikrát
4 štyri 4. štvrtý štvoro 4x štyrikrát
5 päť 5. piaty pätoro 5x päťkrát
6 šesť 6. šiesty šestoro 6x šesťkrát
7 sedem 7. siedmy sedmoro 7x sedemkrát
8 osem 8. ôsmy osmoro 8x osemkrát
9 deväť 9. deviaty devätoro 9x deväťkrát
10 desať 10. desiaty desatoro 10x desaťkrát
11 jedenásť 11. jedenásty jedenástoro 11x jedenásťkrát
12 dvanásť 12. dvanásty dvanástoro 12x dvanásťkrát
13 trinásť 13. trinásty trinástoro 13x trinásťkrát
14 štrnásť 14. štrnásty štrnástoro 14x štrnásťkrát
15 pätnásť 15. pätnásty pätnástoro 15x pätnásťkrát
16 šestnásť 16. šestnásty šestnástoro 16x šestnásťkrát
17 sedemnásť 17. sedemnásty sedemnástoro 17x sedemnásťkrát
18 osemnásť 18. osemnásty osemnástoro 18x osemnásťkrát
19 devätnásť 19. devätnásty devätnástoro 19x devätnásťkrát
20 dvadsať 20. dvadsiaty dvadsatoro 20x dvadsaťkrát
21 dvadsaťjeden 21. dvadsiaty prvý
21x dvadsaťjedenkrát
30 tridsať 30. tridsiaty tridsatoro 30x tridsaťkrát
31 tridsaťjeden 31. tridsiaty prvý
31x tridsaťjedenkrát
40 štyridsať 40. štyridsiaty štyridsatoro 40x štyridsaťkrát
50 päťdesiat 50. päťdesiaty päťdesiatoro 50x päťdesiatkrát
60 šesťdesiat 60. šesťdesiaty šesťdesiatoro 60x šedesátkrát
70 sedemdesiat 70. sedemdesiaty sedemdesiatoro 70x sedemdesiaty
80 osemdesiat 80. osemdesiaty osemdesiatoro 80x osemdesiatkrát
90 deväťdesiat 90. deväťdesiaty deväťdesiatoro 90x deväťdesiatkrát
100 sto 100. stý storo 100x stokrát
101 stojeden 101. sto prvy
101x stojedenkrát
1.000 tisíc 1000. tisíci tisícoro 1.000x tisíckrát
2.000 dvetisíc 2000. dvetisíci
2.000x dvetisíckrát
1.000.000 milión 1.000.000. miliónty
1.000.000x miliónkrát