Verzeichnis:Slowakisch/Zahlwörter

Grund- und Ordnungszahlen, Kollektivzahlwörter und VervielfältigungszahlwörterBearbeiten

Grundzahlen Ordnungszahlen Vervielfältigungs-
zahlwörter
arabische
Zahl
Numerale, Zahlwort arabische
Zahl
Ordinalzahl,
Ordnungszahlwort
Kollektiv-
zahlwort
Verviel-
fältiger
Vervielfältigungs-
zahlwort
0 nula
1 jeden m /jedna f /jedno n 1. prvý
1x
prvý krát
2 dva mu /dve f /dve n 2. druhý m /druhá f /druhé n
dvoje
2x
dvakrát
3 tri 3. tretí
troje
3x
trikrát
4 štyri 4. štvrtý
štvoro
4x
štyrikrát
5 päť 5. piaty
pätoro
5x
päťkrát
6 šesť 6. šiesty
šestoro
6x
šesťkrát
7 sedem 7. siedmy
sedmoro
7x
sedemkrát
8 osem 8. ôsmy
osmoro
8x
osemkrát
9 deväť 9. deviaty
devätoro
9x
deväťkrát
10 desať 10. desiaty
desatoro
10x
desaťkrát
11 jedenásť 11. jedenásty
jedenástoro
11x
jedenásťkrát
12 dvanásť 12. dvanásty
dvanástoro
12x
dvanásťkrát
13 trinásť 13. trinásty
trinástoro
13x
trinásťkrát
14 štrnásť 14. štrnásty
štrnástoro
14x
štrnásťkrát
15 pätnásť 15. pätnásty
pätnástoro
15x
pätnásťkrát
16 šestnásť 16. šestnásty
šestnástoro
16x
šestnásťkrát
17 sedemnásť 17. sedemnásty
sedemnástoro
17x
sedemnásťkrát
18 osemnásť 18. osemnásty
osemnástoro
18x
osemnásťkrát
19 devätnásť 19. devätnásty
devätnástoro
19x
devätnásťkrát
20 dvadsať 20. dvadsiaty
dvadsatoro
20x
dvadsaťkrát
21 dvadsaťjeden 21. dvadsiaty prvý
21x
dvadsaťjedenkrát
30 tridsať 30. tridsiaty
tridsatoro
30x
tridsaťkrát
31 tridsaťjeden 31. tridsiaty prvý
31x
tridsaťjedenkrát
40 štyridsať 40. štyridsiaty
štyridsatoro
40x
štyridsaťkrát
50 päťdesiat 50. päťdesiaty
päťdesiatoro
50x
päťdesiatkrát
60 šesťdesiat 60. šesťdesiaty
šesťdesiatoro
60x
šedesátkrát
70 sedemdesiat 70. sedemdesiaty
sedemdesiatoro
70x
sedemdesiaty
80 osemdesiat 80. osemdesiaty
osemdesiatoro
80x
osemdesiatkrát
90 deväťdesiat 90. deväťdesiaty
deväťdesiatoro
90x
deväťdesiatkrát
100 sto 100. stý
storo
100x
stokrát
101 stojeden 101. sto prvy
101x
stojedenkrát
1.000 tisíc 1000. tisíci
tisícoro
1.000x
tisíckrát
2.000 dvetisíc 2000. dvetisíci
2.000x
dvetisíckrát
1.000.000 milión 1.000.000. miliónty
1.000.000x
miliónkrát