Verzeichnis:Chinesisch/Radikale

Alle Verzeichnisse
Was ist ein Verzeichnis?
↑ Verzeichnis Chinesisch
Auch diese Seite lebt von deiner Mitarbeit. Hilf mit, sie auszubauen!
→ andere Verzeichnisse „Radikale“

Unter einem Radikal versteht man das Wurzelzeichen eines chinesischen Schriftzeichens. Radikale spielen eine wichtige Rolle bei der Ordnung von Schriftzeichen in chinesischen Wörterbüchern. Die Zuordnung ist historisch bedingt und daher teils offensichtlich, teils aber auch willkürlich oder nur aus der Geschichte des Zeichens nachvollziehbar. Im Jahre 1716 wurde die Zahl der Radikale auf 214 festgelegt, nach der Schriftreform (1956), bei der auch die Radikale geändert wurden, erscheinen oft 224 oder 227 Radikale.

Die traditionellen 214 RadikaleBearbeiten

1 StrichBearbeiten

 • 1 ‒ (yī)
 • 2 ‒ (gǔn)
 • 3 ‒ (zhǔ)
 • 4 ‒ 丿 (piě); Varianten: (fú), (yí)
 • 5 ‒ (yì); Variante: (yǐn),
 • 6 ‒ (jué)

2 StricheBearbeiten

 • 7 ‒ (èr)
 • 8 ‒ (tóu)
 • 9 ‒ (rén); Variante:
 • 10 ‒ (rén)
 • 11 ‒ (rù)
 • 12 ‒ (bā); Variante:
 • 13 ‒ (jiǒng)
 • 14 ‒ (mì)
 • 15 ‒ (bīng)
 • 16 ‒ (jī)
 • 17 ‒ (qǔ)
 • 18 ‒ (dāo); Variante:
 • 19 ‒ (lì)
 • 20 ‒ (bāo)
 • 21 ‒ (bǐ)
 • 22 ‒ (fāng)
 • 23 ‒ (xǐ)
 • 24 ‒ (shí)
 • 25 ‒ (bǔ)
 • 26 ‒ (jié)
 • 27 ‒ (hàn)
 • 28 ‒ (sī)
 • 29 ‒ (yòu)

3 StricheBearbeiten

 • 30 ‒ (kǒu)
 • 31 ‒ (wéi)
 • 32 ‒ (tǔ)
 • 33 ‒ (shì)
 • 34 ‒ (zhǐ )
 • 35 ‒ (suī )
 • 36 ‒ (xì)
 • 37 ‒ (dà)
 • 38 ‒ (nǚ)
 • 39 ‒ (zǐ)
 • 40 ‒ (mián)
 • 41 ‒ (cùn)
 • 42 ‒ (xiǎo)
 • 43 ‒ (wāng); Variante:
 • 44 ‒ (shī)
 • 45 ‒ (chè)
 • 46 ‒ (shān)
 • 47 ‒ (chuān); Varianten: , (guì)
 • 48 ‒ (gōng)
 • 49 ‒ (jǐ)
 • 50 ‒ (jīn)
 • 51 ‒ (gān)
 • 52 ‒ (yāo)
 • 53 ‒ 广 (yǎn)
 • 54 ‒ (yǐn)
 • 55 ‒ (gǒng)
 • 56 ‒ (yì)
 • 57 ‒ (gōng)
 • 58 ‒ (jì); Variante:
 • 59 ‒ (shān)
 • 60 ‒ (chì)

4 StricheBearbeiten

 • 61 ‒ (xīn); Variante:
 • 62 ‒ (gē)
 • 63 ‒ (hù)
 • 64 ‒ (shǒu); Variante:
 • 65 ‒ (zhī)
 • 66 ‒ (pū); Variante:
 • 67 ‒ (wén)
 • 68 ‒ (dǒu)
 • 69 ‒ (jīn)
 • 70 ‒ (fāng)
 • 71 ‒ (wú)
 • 72 ‒ (rì)
 • 73 ‒ (yuē)
 • 74 ‒ (yuè)
 • 75 ‒ (mù)
 • 76 ‒ (qiàn)
 • 77 ‒ (zhǐ)
 • 78 ‒ (dǎi)
 • 79 ‒ (shū)
 • 80 ‒ (mú)
 • 81 ‒ (bǐ)
 • 82 ‒ (máo)
 • 83 ‒ (shì)
 • 84 ‒ (qì)
 • 85 ‒ (shuǐ); Variante:
 • 86 ‒ (huǒ); Variante:
 • 87 ‒ (zhǎo); Variante:
 • 88 ‒ (fù)
 • 89 ‒ (yáo)
 • 90 ‒ (qiáng); Variante:
 • 91 ‒ (piàn)
 • 92 ‒ (yá)
 • 93 ‒ (niú); Variante:
 • 94 ‒ (quǎn); Variante:

5 StricheBearbeiten

 • 95 ‒ (xuán)
 • 96 ‒ (yù); Variante:
 • 97 ‒ (guā)
 • 98 ‒ (wǎ)
 • 99 ‒ (gān)
 • 100 ‒ (shēng)
 • 101 ‒ (yòng)
 • 102 ‒ (tián)
 • 103 ‒ (pǐ)
 • 104 ‒ (chuáng)
 • 105 ‒ (bò)
 • 106 ‒ (bái)
 • 107 ‒ (pí)
 • 108 ‒ (mǐn)
 • 109 ‒ (mù)
 • 110 ‒ (máo)
 • 111 ‒ (shǐ)
 • 112 ‒ (shí)
 • 113 ‒ (shì); Variante:
 • 114 ‒ (rǒu)
 • 115 ‒ (hé)
 • 116 ‒ (xuè)
 • 117 ‒ (lì)

6 StricheBearbeiten

 • 118 ‒ (zhú); Variante:
 • 119 ‒ (mǐ)
 • 120 ‒ (mì); vereinfacht:
 • 121 ‒ (fǒu)
 • 122 ‒ (wǎng); Variante:
 • 123 ‒ (yáng)
 • 124 ‒ (yǔ)
 • 125 ‒ (lǎo)
 • 126 ‒ (ér)
 • 127 ‒ (lěi)
 • 128 ‒ (ěr)
 • 129 ‒ (yù)
 • 130 ‒ (ròu)
 • 131 ‒ (chén)
 • 132 ‒ (zì)
 • 133 ‒ (zhì)
 • 134 ‒ (jiù)
 • 135 ‒ (shé)
 • 136 ‒ (chuǎn)
 • 137 ‒ (zhōu)
 • 138 ‒ (gèn)
 • 139 ‒ (sè)
 • 140 ‒ (cǎo); Variante:
 • 141 ‒ (hū)
 • 142 ‒ (chóng)
 • 143 ‒ (xuě)
 • 144 ‒ (xíng)
 • 145 ‒ (yī); Variante:
 • 146 ‒ (yà); Variante:

7 StricheBearbeiten

 • 147 ‒ (jiàn); vereinfacht:
 • 148 ‒ (jué)
 • 149 ‒ (yán); vereinfacht:
 • 150 ‒ (gǔ)
 • 151 ‒ (dòu)
 • 152 ‒ (shǐ)
 • 153 ‒ (zhì)
 • 154 ‒ (bèi); vereinfacht:
 • 155 ‒ (chì)
 • 156 ‒ (zǒu)
 • 157 ‒ (zú)
 • 158 ‒ (shēn)
 • 159 ‒ (chē); vereinfacht:
 • 160 ‒ (xīn)
 • 161 ‒ (chén)
 • 162 ‒ (chuò); Variante:
 • 163 ‒ (yì); Variante:
 • 164 ‒ (yǒu)
 • 165 ‒ (biàn)
 • 166 ‒ (lǐ)

8 StricheBearbeiten

 • 167 ‒ (jīn)
 • 168 ‒ (cháng); vereinfacht:
 • 169 ‒ (mén); vereinfacht:
 • 170 ‒ (fù); Variante:
 • 171 ‒ (dài)
 • 172 ‒ (zhuī)
 • 173 ‒ (yǔ)
 • 174 ‒ (qīng)
 • 175 ‒ (fēi)

9 StricheBearbeiten

 • 176 ‒ (miàn)
 • 177 ‒ (gé)
 • 178 ‒ (wéi); vereinfacht:
 • 179 ‒ (jiǔ)
 • 180 ‒ (yīn)
 • 181 ‒ (yè); vereinfacht:
 • 182 ‒ (fēng); vereinfacht:
 • 183 ‒ (fēi); vereinfacht:
 • 184 ‒ (shí); Variante: ; vereinfacht:
 • 185 ‒ (shǒu)
 • 186 ‒ (xiāng)

10 StricheBearbeiten

 • 187 ‒ (mǎ); vereinfacht:
 • 188 ‒ (gǔ)
 • 189 ‒ (gāo)
 • 190 ‒ (biāo)
 • 191 ‒ (dòu)
 • 192 ‒ (chàng)
 • 193 ‒ (lì)
 • 194 ‒ (guǐ)

11 StricheBearbeiten

 • 195 ‒ (yú); vereinfacht:
 • 196 ‒ (niǎo); vereinfacht:
 • 197 ‒ (lǔ)
 • 198 ‒ 鹿 (lù)
 • 199 ‒ (mài); vereinfacht:
 • 200 ‒ (má)

12 StricheBearbeiten

 • 201 ‒ (huáng)
 • 202 ‒ (shǔ)
 • 203 ‒ (hei1)
 • 204 ‒ (zhǐ)

13 StricheBearbeiten

 • 205 ‒ (mǐn); vereinfacht:
 • 206 ‒ (dǐng)
 • 207 ‒ (gǔ)
 • 208 ‒ (shǔ); vereinfacht:

14 StricheBearbeiten

 • 209 ‒ (bí)
 • 210 ‒ (qí); vereinfacht:

15 StricheBearbeiten

 • 211 ‒ (chǐ); vereinfacht: 齿

16 StricheBearbeiten

 • 212 ‒ (lóng); vereinfacht:
 • 213 ‒ (guī); vereinfacht:

17 StricheBearbeiten

 • 214 ‒ (yuè)

WeblinksBearbeiten