Verzeichnis:Chinesisch/Häufigste Schriftzeichen (1201-2400)

Dieser Liste bietet – gemeinsam mit der Liste der häufigsten Schriftzeichen (1-1200), deren Fortsetzung sie bildet – eine Übersicht über die im Chinesischen am häufigsten vorkommenden Schriftzeichen. Die Schriftzeichen sind in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit geordnet.

1201-1400

Bearbeiten

1201. (jiè) – 1202. (jì) – 1203. (léi) – 1204. (xù) – 1205. (hán) – 1206. (fù) – 1207. (jī) – 1208. (zāo) – 1209. (tiāo) – 1210. (jiān) – 1211. (yì) – 1212. (róu) – 1213. (dài) – 1214. (xī) – 1215. (gé) – 1216. (háo) – 1217. (chéng) – 1218. (ruì) – 1219. (jiǎn) – 1220. (bō) – 1221. (me) – 1222. (zhēn) – 1223. (qí) – 1224. (jìng) – 1225. (bì) – 1226. (tǐng) – 1227. (cāo) – 1228. (yāo) – 1229. (kuáng) – 1230. (tì) – 1231. (méi) – 1232. (gù) – 1233. (lún) – 1234. (Sòng) – 1235. (gāng) – 1236. (nuò) – 1237. (cán) – 1238. (yán) – 1239. (hǔ) – 1240. (xùn) – 1241. (zāi) – 1242. (qiāo) – 1243. (yuè) – 1244. (qiáo) – 1245. (chuān) – 1246. (chóu) – 1247. (jì) – 1248. (chuī) – 1249. (liáng) – 1250. (jù) – 1251. (yì) – 1252. (zhū) – 1253. (shū) – 1254. (móu) – 1255. (chǔ) – 1256. (rén) – 1257. (sǔn) – 1258. (róng) – 1259. (liàng) – 1260. (jìng) – 1261. (mǐn) – 1262. (yī) – 1263. (xiān) – 1264. (qiǎo) – 1265. (líng) – 1266. (lèi) – 1267. (xiǎng) – 1268. (bàn) – 1269. (dàng) – 1270. (zhēn) – 1271. (yǒng) – 1272. (mò) – 1273. (fèn) – 1274. (dǎn) – 1275. (qì) – 1276. (fán) – 1277. (hú) – 1278. (yóu) – 1279. (shuì) – 1280. (péi) – 1281. (dǐ) – 1282. (sēng) – 1283. (fēng) – 1284. (nǎi) – 1285. (yáo) – 1286. (mó) – 1287. (tǎn) – 1288. (hòu) – 1289. (méi) – 1290. (cān) – 1291. (guàn) – 1292. (píng) – 1293. (guān) – 1294. (tái) – 1295. (pèng) – 1296. (bì) – 1297. (qǐ) – 1298. (mǎ) – 1299. (mào) – 1300. (hàn) – 1301. (sú) – 1302. (huī) – 1303. (dū) – 1304. (qióng) – 1305. (pō) – 1306. (qīng) – 1307. (jiān) – 1308. (Hán) – 1309. (mào) – 1310. 仿 (fǎng) – 1311. (gū) – 1312. (piāo) – 1313. (màn) – 1314. (yǔ) – 1315. (zǐ) – 1316. (cè) – 1317. 沿 (yán) – 1318. (bá) – 1319. (xiù) – 1320. (liáng) – 1321. (shǎng) – 1322. (mù) – 1323. (bì) – 1324. (dàn) – 1325. (chén) – 1326. (chún) – 1327. (bì) – 1328. (liáng) – 1329. (sǎo) – 1330. (yóu) – 1331. (pào) – 1332. (wǎn) – 1333. (tiē) – 1334. (chā) – 1335. (gǔn) – 1336. (yuán) – 1337. (sì) – 1338. (bèi) – 1339. (rùn) – 1340. (shì) – 1341. (dōng) – 1342. (kuò) – 1343. (lán) – 1344. (huāng) – 1345. (zhé) – 1346. (bī) – 1347. (xià) – 1348. (duī) – 1349. (zhuàng) – 1350. (láng) – 1351. (liǎ) – 1352. (lán) – 1353. (xián) – 1354. (xīn) – 1355. (jìng) – 1356. (péi) – 1357. (qí) – 1358. (dàn) – 1359. (cù) – 1360. (yáng) – 1361. (yí) – 1362. (ma) – 1363. (yán) – 1364. (pín) – 1365. (fú) – 1366. (zhù) – 1367. (píng) – 1368. (wū) – 1369. (jié) – 1370. (pū) – 1371. (zhuàng) – 1372. (sà) – 1373. (xíng) – 1374. (yōu) – 1375. (mào) – 1376. (yù) – 1377. (sāi) – 1378. (fèng) – 1379. (kǒng) – 1380. (chù) – 1381. (liàn) – 1382. (qǐ) – 1383. (sēn) – 1384. (fán) – 1385. (suì) – 1386. (jīn) – 1387. (xiá) – 1388. (lóng) – 1389. (chí) – 1390. (huī) – 1391. (hěn) – 1392. (xī) – 1393. (suō) – 1394. (xué) – 1395. (xiāo) – 1396. (yuàn) – 1397. (mó) – 1398. (fú) – 1399. (cí) – 1400. (ní)

1401-1600

Bearbeiten

1401. (líng) – 1402. (jìng) – 1403. (bí) – 1404. (lài) – 1405. (yǎng) – 1406. (fèn) – 1407. (mù) – 1408. (é) – 1409. (yìng) – 1410. (xún) – 1411. (cǎn) – 1412. (mài) – 1413. 宿 (sù) – 1414. (bèi) – 1415. (cū) – 1416. (téng) – 1417. (shāo) – 1418. (jié) – 1419. (rǎn) – 1420. (wū) – 1421. (yù) – 1422. (gǎng) – 1423. (liǔ) – 1424. (pū) – 1425. (shè) – 1426. (jí) – 1427. (dǎng) – 1428. (fèng) – 1429. (tà) – 1430. (zhōng) – 1431. (wǔ) – 1432. (duǒ) – 1433. (jí) – 1434. (nǔ) – 1435. (lǎng) – 1436. (xiāng) – 1437. (cái) – 1438. (zhàng) – 1439. (jiān) – 1440. (bǐ) – 1441. (xiá) – 1442. (zhū) – 1443. (xī) – 1444. (zhā) – 1445. (quàn) – 1446. (báo) – 1447. (zhù) – 1448. (jùn) – 1449. (xié) – 1450. (jù) – 1451. (qīn) – 1452. (xīn) – 1453. (jǐ) – 1454. (méi) – 1455. (tǔ) – 1456. (hún) – 1457. (jié) – 1458. (zhī) – 1459. (yíng) – 1460. (zǔ) – 1461. (xiàn) – 1462. (jiǎ) – 1463. (zhèng) – 1464. (míng) – 1465. (tǎng) – 1466. (shèng) – 1467. (kē) – 1468. (tuō) – 1469. (shū) – 1470. (huì) – 1471. (hūn) – 1472. (zhèn) – 1473. (jiè) – 1474. (sàng) – 1475. (jiāo) – 1476. (pá) – 1477. (líng) – 1478. (huì) – 1479. (ǒu) – 1480. (huàng) – 1481. (táo) – 1482. (chì) – 1483. (làn) – 1484. (piàn) – 1485. (cuò) – 1486. (yè) – 1487. (xiōng) – 1488. (tài) – 1489. (shī) – 1490. (pō) – 1491. (lēi) – 1492. (liáo) – 1493. (tǎ) – 1494. (chén) – 1495. (tǎng) – 1496. (shū) – 1497. (wèi) – 1498. (tán) – 1499. (gān) – 1500. (yǎo) – 1501. (jù) – 1502. (biāo) – 1503. (zhà) – 1504. (jǐng) – 1505. (chóng) – 1506. (yǐn) – 1507. (zhù) – 1508. (wāng) – 1509. (láo) – 1510. (guì) – 1511. (wěi) – 1512. (piāo) – 1513. (liáo) – 1514. (sā) – 1515. (qià) – 1516. (níng) – 1517. (máo) – 1518. (Yū) – 1519. (bīn) – 1520. (xù) – 1521. (Péng) – 1522. (dù) – 1523. (cōng) – 1524. (miáo) – 1525. (fěn) – 1526. (zéi) – 1527. (fá) – 1528. (dùn) – 1529. (chóu) – 1530. (xié) – 1531. (liè) – 1532. (huá) – 1533. (fěi) – 1534. (fèi) – 1535. (jì) – 1536. (yǒng) – 1537. (xiáng) – 1538. (tāng) – 1539. (chè) – 1540. (xuán) – 1541. (jīn) – 1542. (hōng) – 1543. (jiān) – 1544. (lián) – 1545. (duǒ) – 1546. (jiā) – 1547. (jiē) – 1548. (niǎo) – 1549. (bāng) – 1550. (fú) – 1551. (huǐ) – 1552. (cōng) – 1553. (biàn) – 1554. (píng) – 1555. 饿 (è) – 1556. (shé) – 1557. (bǔ) – 1558. (bān) – 1559. (Shěn) – 1560. (fēng) – 1561. (jiù) – 1562. (yōu) – 1563. (mó) – 1564. (qín) – 1565. (zhèng) – 1566. (pìn) – 1567. (wān) – 1568. (mù) – 1569. (qī) – 1570. (wù) – 1571. (Jiǎng) – 1572. (chén) – 1573. (fǎn) – 1574. (wéi) – 1575. (kuī) – 1576. (diū) – 1577. (yuán) – 1578. (Hè) – 1579. (Wèi) – 1580. (nài) – 1581. (pèi) – 1582. (suān) – 1583. (méng) – 1584. (pàng) – 1585. (shǎ) – 1586. (rào) – 1587. (hēng) – 1588. (Qín) – 1589. (qū) – 1590. (rǔ) – 1591. (zuó) – 1592. (shòu) – 1593. (zàn) – 1594. (jiàn) – 1595. (shǔ) – 1596. (fù) – 1597. (dì) – 1598. (cāi) – 1599. (qián) – 1600. 鸿 (hóng)

1601-1800

Bearbeiten

1601. (jì) – 1602. 耀 (yào) – 1603. (tú) – 1604. (gē) – 1605. (dòu) – 1606. (mēn) – 1607. (tíng) – 1608. (xiáng) – 1609. (lì) – 1610. (yǔ) – 1611. (fàn) – 1612. (láng) – 1613. (huǐ) – 1614. (dā) – 1615. (jiàn) – 1616. (fú) – 1617. (qiān) – 1618. (fú) – 1619. (sù) – 1620. (nú) – 1621. (bào) – 1622. (zǐ) – 1623. (yòu) – 1624. (jiā) – 1625. (yāo) – 1626. (fēng) – 1627. (yǔn) – 1628. (nǎo) – 1629. (zū) – 1630. (yǐ) – 1631. (chǐ) – 1632. (shì) – 1633. (fǔ) – 1634. (chàn) – 1635. (niǔ) – 1636. (fěi) – 1637. (wǎ) – 1638. (cā) – 1639. (là) – 1640. (zòu) – 1641. (yīn) – 1642. (mái) – 1643. (shuāi) – 1644. (pàn) – 1645. (yín) – 1646. (dù) – 1647. (shān) – 1648. (kuà) – 1649. (zuì) – 1650. (jiān) – 1651. (yǎn) – 1652. (hé) – 1653. (cāng) – 1654. (xuán) – 1655. (jiē) – 1656. (sāng) – 1657. (zhàng) – 1658. (lián) – 1659. (zuān) – 1660. (hóng) – 1661. (huàn) – 1662. (rèn) – 1663. (xiá) – 1664. (liáo) – 1665. (wá) – 1666. (kǎi) – 1667. (huàn) – 1668. (zhàng) – 1669. (gài) – 1670. (héng) – 1671. (māo) – 1672. (chǒu) – 1673. (tāo) – 1674. (nuǎn) – 1675. (liū) – 1676. (guō) – 1677. (nài) – 1678. (fá) – 1679. (shí) – 1680. (nóng) – 1681. (jiàn) – 1682. (mài) – 1683. (suǒ) – 1684. (lín) – 1685. (chòu) – 1686. (fāng) – 1687. (chuí) – 1688. (zhuō) – 1689. (huī) – 1690. (mǔ) – 1691. (kǎn) – 1692. (jià) – 1693. (gōng) – 1694. (āi) – 1695. (huò) – 1696. (Cáo) – 1697. (cí) – 1698. (dǒu) – 1699. (quán) – 1700. (lǎn) – 1701. (ào) – 1702. (zāng) – 1703. (téng) – 1704. (tóng) – 1705. (xiū) – 1706. (dàng) – 1707. (pāo) – 1708. (miáo) – 1709. (huò) – 1710. (féi) – 1711. (qū) – 1712. (wō) – 1713. (kù) – 1714. (gū) – 1715. (bāo) – 1716. (bǐng) – 1717. (kuò) – 1718. (dù) – 1719. (qín) – 1720. (zhōu) – 1721. (mào) – 1722. (mǎ) – 1723. (chè) – 1724. (pín) – 1725. (chán) – 1726. (kē) – 1727. (lái) – 1728. (kān) – 1729. (cùn) – 1730. (āi) – 1731. (xióng) – 1732. (fù) – 1733. (cháng) – 1734. (qiāo) – 1735. (bó) – 1736. (xún) – 1737. (dào) – 1738. (chóu) – 1739. (kòu) – 1740. (chí) – 1741. (qiǎn) – 1742. (chái) – 1743. (āi) – 1744. (jià) – 1745. (méi) – 1746. (xī) – 1747. (diāo) – 1748. (yàn) – 1749. (guā) – 1750. 寿 (shòu) – 1751. (diē) – 1752. (chě) – 1753. (dǒng) – 1754. (jǐn) – 1755. (jiàn) – 1756. (shuā) – 1757. (qū) – 1758. (juān) – 1759. (ào) – 1760. (guàn) – 1761. 殿 (diàn) – 1762. (bō) – 1763. (xùn) – 1764. (tī) – 1765. (péi) – 1766. 姿 (zī) – 1767. (qiān) – 1768. (lí) – 1769. (jì) – 1770. (dī) – 1771. (xí) – 1772. (huāng) – 1773. (biān) – 1774. (máng) – 1775. (féng) – 1776. (tú) – 1777. (kūn) – 1778. (bǎi) – 1779. (shǐ) – 1780. (fù) – 1781. (zhí) – 1782. (jù) – 1783. (niǔ) – 1784. (jié) – 1785. (zhèn) – 1786. (shēng) – 1787. (zōng) – 1788. (cóng) – 1789. (mò) – 1790. (ruì) – 1791. (lǎ) – 1792. (qián) – 1793. (huò) – 1794. 湿 (shī) – 1795. (zhēng) – 1796. (zǐ) – 1797. (chǎo) – 1798. (yōu) – 1799. (gōu) – 1800. (mò)

1801-2000

Bearbeiten

1801. (chuàn) – 1802. (jù) – 1803. (táo) – 1804. (gòng) – 1805. (hún) – 1806. (yíng) – 1807. (pì) – 1808. (chí) – 1809. (bàng) – 1810. (pǐ) – 1811. (pīn) – 1812. (héng) – 1813. (xié) – 1814. (cuì) – 1815. (zāo) – 1816. (bàn) – 1817. (xián) – 1818. (shì) – 1819. (cháng) – 1820. (chāi) – 1821. (chán) – 1822. (shè) – 1823. (nǐ) – 1824. (zī) – 1825. (hēi) – 1826. (zhǐ) – 1827. (chuǎng) – 1828. (hè) – 1829. (cuì) – 1830. (féng) – 1831. (bǎo) – 1832. (jié) – 1833. (fǔ) – 1834. (wā) – 1835. (cè) – 1836. (pàn) – 1837. (xiào) – 1838. (xī) – 1839. (liàn) – 1840. (xiàn) – 1841. (miào) – 1842. (bì) – 1843. (hé) – 1844. (yì) – 1845. (chǔ) – 1846. (píng) – 1847. (huàn) – 1848. (tān) – 1849. (wò) – 1850. (yì) – 1851. (rǎo) – 1852. (xié) – 1853. (guì) – 1854. (bēi) – 1855. (hē) – 1856. (tián) – 1857. (sǎ) – 1858. (pǔ) – 1859. (shā) – 1860. (nuó) – 1861. (gé) – 1862. (yōng) – 1863. (péng) – 1864. (fù) – 1865. (líng) – 1866. (hóu) – 1867. (mā) – 1868. (Lú) – 1869. (ài) – 1870. (zōng) – 1871. (qiū) – 1872. (yūn) – 1873. (lán) – 1874. (rán) – 1875. (chāng) – 1876. (tūn) – 1877. (xián) – 1878. (Dí) – 1879. (yā) – 1880. (shé) – 1881. (lín) – 1882. (wù) – 1883. (màn) – 1884. (chǐ) – 1885. (guì) – 1886. (tān) – 1887. (xuē) – 1888. (qī) – 1889. (gān) – 1890. (yán) – 1891. (wèi) – 1892. (rēng) – 1893. (shì) – 1894. (dàn) – 1895. (xuán) – 1896. (shuǎng) – 1897. (cuī) – 1898. (tíng) – 1899. (còu) – 1900. (chī) – 1901. (pén) – 1902. (yù) – 1903. (kù) – 1904. (ài) – 1905. (ài) – 1906. (lǎo) – 1907. (lóng) – 1908. (diān) – 1909. (yīn) – 1910. (xié) – 1911. (kuì) – 1912. (fēn) – 1913. (mù) – 1914. (shàn) – 1915. (yù) – 1916. (zhì) – 1917. (zhēng) – 1918. (xīn) – 1919. (shǔ) – 1920. (jiū) – 1921. (jiāng) – 1922. (yuē) – 1923. (fù) – 1924. (páo) – 1925. (chún) – 1926. (sū) – 1927. (pěng) – 1928. (gōu) – 1929. (mù) – 1930. (rú) – 1931. (kǎi) – 1932. (jīn) – 1933. (zhù) – 1934. (bēi) – 1935. (yàn) – 1936. (dūn) – 1937. (chóng) – 1938. (shéng) – 1939. (chú) – 1940. (yuān) – 1941. (zhǎng) – 1942. (zhòu) – 1943. (pí) – 1944. (dǔ) – 1945. (ráo) – 1946. (kuàng) – 1947. (chàng) – 1948. (méi) – 1949. (wàn) – 1950. (pēn) – 1951. (qiǎn) – 1952. (hào) – 1953. (wēng) – 1954. (zī) – 1955. (biāo) – 1956. (píng) – 1957. (zhòng) – 1958. (xī) – 1959. (fēn) – 1960. (mián) – 1961. (mèng) – 1962. (chēng) – 1963. (lú) – 1964. (xiè) – 1965. (zàng) – 1966. (sōu) – 1967. (tiān) – 1968. (zūn) – 1969. (dí) – 1970. (wěi) – 1971. (zhào) – 1972. (qiàn) – 1973. (liàng) – 1974. (yán) – 1975. (fēn) – 1976. (zhàng) – 1977. (xiā) – 1978. (diào) – 1979. (cháng) – 1980. (pī) – 1981. (bāo) – 1982. (shì) – 1983. (zhuàn) – 1984. (yì) – 1985. (pào) – 1986. (nì) – 1987. (ǎi) – 1988. (diào) – 1989. (tián) – 1990. (jiā) – 1991. (zhú) – 1992. (shà) – 1993. (xī) – 1994. (shuāi) – 1995. (yè) – 1996. (Xuē) – 1997. (pū) – 1998. (mài) – 1999. 齿 (chǐ) – 2000. (jǐn)

2001-2200

Bearbeiten

2001. (chéng) – 2002. (áng) – 2003. (chāo) – 2004. (mí) – 2005. (kě) – 2006. (tī) – 2007. (shū) – 2008. (hào) – 2009. (dèng) – 2010. (chì) – 2011. (kuā) – 2012. (dì) – 2013. (jiǎn) – 2014. (qǔ) – 2015. (hén) – 2016. (fú) – 2017. (Yáo) – 2018. (zhài) – 2019. (tuǒ) – 2020. (lí) – 2021. (tāo) – 2022. (shā) – 2023. (jīng) – 2024. (zhōng) – 2025. (fū) – 2026. 鹿 (lù) – 2027. (tà) – 2028. (zhuó) – 2029. (zhèng) – 2030. (táng) – 2031. (qīn) – 2032. (mián) – 2033. (lī) – 2034. (yòu) – 2035. (kū) – 2036. (xiē) – 2037. (sù) – 2038. (fáng) – 2039. (yù) – 2040. (yì) – 2041. (shān) – 2042. (gùn) – 2043. (jìn) – 2044. (lín) – 2045. (yuè) – 2046. (dūn) – 2047. (yàn) – 2048. (bō) – 2049. (zá) – 2050. (rǎng) – 2051. (máng) – 2052. (biàn) – 2053. (gé) – 2054. (hǎn) – 2055. (jǔ) – 2056. (yǒng) – 2057. (zhái) – 2058. (dài) – 2059. (bǎng) – 2060. (niē) – 2061. (jǐng) – 2062. (jiàn) – 2063. (bó) – 2064. (gǔ) – 2065. 轿 (jiào) – 2066. (pí) – 2067. (bǎo) – 2068. (jiāo) – 2069. (Zhè) – 2070. (liè) – 2071. (xiāo) – 2072. (cì) – 2073. (tuó) – 2074. (xù) – 2075. (fén) – 2076. (sòng) – 2077. (lòu) – 2078. (Háng) – 2079. (máo) – 2080. (zhuān) – 2081. (shùn) – 2082. (hè) – 2083. (bì) – 2084. (yú) – 2085. (guāi) – 2086. (bà) – 2087. (xiāng) – 2088. (chǎo) – 2089. (yǎ) – 2090. (pǔ) – 2091. (bǐng) – 2092. (xī) – 2093. (tān) – 2094. (dīng) – 2095. (yù) – 2096. (xī) – 2097. (zèng) – 2098. (hōng) – 2099. (líng) – 2100. (wán) – 2101. (zhí) – 2102. (yīng) – 2103. (Cài) – 2104. (cuī) – 2105. (fú) – 2106. (bīn) – 2107. (pīn) – 2108. (guǐ) – 2109. (yō) – 2110. (qiàn) – 2111. (dīng) – 2112. (shuò) – 2113. (rě) – 2114. (qì) – 2115. (yú) – 2116. (shuài) – 2117. (huáng) – 2118. (hàn) – 2119. (lǎn) – 2120. (yí) – 2121. (chuǎn) – 2122. (shòu) – 2123. (mò) – 2124. (zhào) – 2125. (liè) – 2126. (sōng) – 2127. (yán) – 2128. (jī) – 2129. (qī) – 2130. (hóu) – 2131. (yàn) – 2132. (qiāng) – 2133. (hàn) – 2134. (xī) – 2135. (líng) – 2136. (fēng) – 2137. (luó) – 2138. (pī) – 2139. (lián) – 2140. (guǒ) – 2141. (jiāo) – 2142. (fàn) – 2143. (huì) – 2144. (yá) – 2145. (chén) – 2146. (yá) – 2147. (gē) – 2148. (kēng) – 2149. (zhē) – 2150. (qín) – 2151. (mán) – 2152. (zhǐ) – 2153. (dǔ) – 2154. (gù) – 2155. (wǎn) – 2156. (mián) – 2157. (wěn) – 2158. (xiào) – 2159. (bó) – 2160. (sī) – 2161. (hóng) – 2162. (xù) – 2163. (cuì) – 2164. (miǎn) – 2165. (jié) – 2166. (wāi) – 2167. (shèn) – 2168. (kē) – 2169. (pǔ) – 2170. (xiè) – 2171. (xī) – 2172. (lì) – 2173. (bān) – 2174. (kē) – 2175. (guǎ) – 2176. (xún) – 2177. (zhǎn) – 2178. (lüè) – 2179. (Lǚ) – 2180. (xī) – 2181. (jiāo) – 2182. (jué) – 2183. (huī) – 2184. (cí) – 2185. (fǔ) – 2186. (tán) – 2187. (dǐng) – 2188. (fú) – 2189. (ǎn) – 2190. (sǎo) – 2191. (pà) – 2192. (ńg) – 2193. (dòng) – 2194. (wǎn) – 2195. (tóng) – 2196. (luò) – 2197. (pō) – 2198. (jiàng) – 2199. (tǐng) – 2200. (qiān)

2201-2400

Bearbeiten

2201. (jì) – 2202. (pú) – 2203. (cè) – 2204. (fú) – 2205. (yì) – 2206. (lǐng) – 2207. (yā) – 2208. (wèi) – 2209. (Xiāng) – 2210. (tǒng) – 2211. (sǎng) – 2212. (huáng) – 2213. (bào) – 2214. (lì) – 2215. (xiàng) – 2216. (lián) – 2217. (tū) – 2218. (là) – 2219. (cāng) – 2220. (guǎi) – 2221. (bǎng) – 2222. (shá) – 2223. (jiàn) – 2224. (ní) – 2225. (sè) – 2226. (láng) – 2227. (yā) – 2228. (mì) – 2229. (zhěn) – 2230. (péng) – 2231. (xiān) – 2232. (tǒng) – 2233. (xí) – 2234. (wén) – 2235. (miǎo) – 2236. (zhān) – 2237. (páng) – 2238. (dūn) – 2239. (sāo) – 2240. (qí) – 2241. (sōu) – 2242. (zhī) – 2243. (huá) – 2244. (mǔ) – 2245. (quàn) – 2246. (tàng) – 2247. (jīn) – 2248. (yín) – 2249. (huǎng) – 2250. (mò) – 2251. (guàn) – 2252. (lán) – 2253. (wàng) – 2254. (gē) – 2255. (zhí) – 2256. (xiāng) – 2257. (chā) – 2258. (Yú) – 2259. (fá) – 2260. (zǎi) – 2261. (mán) – 2262. (zhòu) – 2263. (zhǒng) – 2264. (qī) – 2265. (bù) – 2266. (wú) – 2267. (hǒu) – 2268. (qiáo) – 2269. (dié) – 2270. (xiào) – 2271. (guàn) – 2272. (sì) – 2273. (qún) – 2274. (qì) – 2275. (zhàng) – 2276. (fù) – 2277. (áo) – 2278. (chèn) – 2279. (hāi) – 2280. (yú) – 2281. (kěn) – 2282. (gū) – 2283. (jī) – 2284. (yīng) – 2285. (yǔ) – 2286. (gōng) – 2287. (bì) – 2288. (jū) – 2289. (dīng) – 2290. (wa) – 2291. (qíng) – 2292. (mí) – 2293. (Huái) – 2294. (wàng) – 2295. (yì) – 2296. (qióng) – 2297. (jiāng) – 2298. (wū) – 2299. (cuàn) – 2300. (bān) – 2301. (xīn) – 2302. (zhài) – 2303. 尿 (niào) – 2304. (jiá) – 2305. (dài) – 2306. (bǔ) – 2307. (zhāo) – 2308. (jìn) – 2309. (guā) – 2310. (wǎn) – 2311. (zhǔ) – 2312. (náng) – 2313. (yù) – 2314. (bó) – 2315. (chàng) – 2316. (yù) – 2317. (gū) – 2318. (nuó) – 2319. (bó) – 2320. (péng) – 2321. (shǎng) – 2322. (qú) – 2323. (dōu) – 2324. (nán) – 2325. (yí) – 2326. (Hù) – 2327. (jiàn) – 2328. (pò) – 2329. (duò) – 2330. (xī) – 2331. (jiāng) – 2332. (gāo) – 2333. (yì) – 2334. (zhì) – 2335. (yǐ) – 2336. (tā) – 2337. (huǎng) – 2338. (gōu) – 2339. (cháo) – 2340. (bàng) – 2341. (yù) – 2342. (zhǔ) – 2343. (rǔ) – 2344. (wù) – 2345. (shù) – 2346. (chéng) – 2347. (dǔ) – 2348. (zhū) – 2349. (xiù) – 2350. (yāo) – 2351. (yà) – 2352. (kā) – 2353. (gāng) – 2354. (tāi) – 2355. (bīn) – 2356. (gēng) – 2357. (chī) – 2358. (cāng) – 2359. (yú) – 2360. (fěi) – 2361. (yā) – 2362. (wèi) – 2363. (zào) – 2364. (shī) – 2365. (pēng) – 2366. (nī) – 2367. (lǐn) – 2368. (guī) – 2369. (luǒ) – 2370. (yān) – 2371. (fǔ) – 2372. (yáo) – 2373. (táng) – 2374. (xiān) – 2375. (chǒng) – 2376. (liàn) – 2377. (gǒng) – 2378. (yǐn) – 2379. (jué) – 2380. (bà) – 2381. (xiá) – 2382. (míng) – 2383. (chún) – 2384. (mù) – 2385. (xīn) – 2386. (Pān) – 2387. (shuǎi) – 2388. (bǎng) – 2389. (yuān) – 2390. (xiàn) – 2391. (wǔ) – 2392. (qīng) – 2393. (wù) – 2394. (xuān) – 2395. (lǚ) – 2396. (hóu) – 2397. (wǎng) – 2398. (chèn) – 2399. (pàn) – 2400. (dèng)

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten