Verzeichnis:Chinesisch/Häufigste Schriftzeichen (1-1200)

Dieser Liste bietet eine Übersicht über die im Chinesischen am häufigsten vorkommenden Schriftzeichen. Die Schriftzeichen sind in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit geordnet.

1. (de) – 2. (yī) – 3. (shì) – 4. (bù) – 5. (le) – 6. (rén) – 7. (wǒ) – 8. (zài) – 9. (yǒu) – 10. (tā) – 11. (zhè) – 12. (zhōng) – 13. (dà) – 14. (lái) – 15. (shàng) – 16. (guó) – 17. (gè) – 18. (dào) – 19. (shuō) – 20. (men) – 21. (wèi) – 22. (zǐ) – 23. (hé) – 24. (nǐ) – 25. (dì) – 26. (chū) – 27. (dào) – 28. (yě) – 29. (shí) – 30. (nián) – 31. (de) – 32. (jiù) – 33. (nà) – 34. (yào) – 35. (xià) – 36. (yǐ) – 37. (shēng) – 38. (huì) – 39. (zì) – 40. (zhe) – 41. (qù) – 42. (zhī) – 43. (guò) – 44. (jiā) – 45. (xué) – 46. (duì) – 47. (kě) – 48. (tā) – 49. (lǐ) – 50. (hòu) – 51. (xiǎo) – 52. (me/mo) – 53. (xīn) – 54. (duō) – 55. (tiān) – 56. (ér) – 57. (néng) – 58. (hǎo) – 59. (dōu) – 60. (rán) – 61. (méi) – 62. (rì) – 63. (yú) – 64. (qǐ) – 65. (hái) – 66. (fā) – 67. (chéng) – 68. (shì) – 69. (zhǐ) – 70. (zuò) – 71. (dāng) – 72. (xiǎng) – 73. (kàn) – 74. (wén) – 75. (wú) – 76. (kāi) – 77. (shǒu) – 78. (shí) – 79. (yòng) – 80. (zhǔ) – 81. (xíng) – 82. (fāng) – 83. (yòu) – 84. (rú) – 85. (qián) – 86. (suǒ) – 87. (běn) – 88. (jiàn) – 89. (jīng) – 90. (tóu) – 91. (miàn) – 92. (gōng) – 93. (tóng) – 94. (sān) – 95. (yǐ) – 96. (lǎo) – 97. (cóng) – 98. (dòng) – 99. (liǎng) – 100. (cháng)

101. (zhī) – 102. (mín) – 103. (yàng) – 104. (xiàn) – 105. (fēn) – 106. (jiāng) – 107. (wài) – 108. (dàn) – 109. (shēn) – 110. (xiē) – 111. (yǔ) – 112. (gāo) – 113. (yì) – 114. (jìn) – 115. (bǎ) – 116. (fǎ) – 117. (cǐ) – 118. (shí) – 119. (huí) – 120. (èr) – 121. (lǐ) – 122. (měi) – 123. (diǎn) – 124. (yuè) – 125. (míng) – 126. (qí) – 127. (zhǒng) – 128. (shēng) – 129. (quán) – 130. (gōng) – 131. (jǐ) – 132. (huà) – 133. (ér) – 134. (zhě) – 135. (xiàng) – 136. (qíng) – 137. (bù) – 138. (zhèng) – 139. (míng) – 140. (dìng) – 141. (nǚ) – 142. (wèn) – 143. (lì) – 144. (jī) – 145. (gěi) – 146. (děng) – 147. (jī) – 148. (hěn) – 149. (yè) – 150. (zuì) – 151. (jiān) – 152. (xīn) – 153. (shén) – 154. (dǎ) – 155. 便 (biàn) – 156. (wèi) – 157. (yīn) – 158. (zhòng) – 159. (bèi) – 160. (zǒu) – 161. (diàn) – 162. (sì) – 163. (dì) – 164. (mén) – 165. (xiāng) – 166. (cì) – 167. (dōng) – 168. (zhèng) – 169. (hǎi) – 170. (kǒu) – 171. 使 (shǐ) – 172. (jiāo) – 173. 西 (xī) – 174. (zài) – 175. (píng) – 176. (zhēn) – 177. (tīng) – 178. (shì) – 179. (qì) – 180. (xìn) – 181. (běi) – 182. (shǎo) – 183. (guān) – 184. (bìng) – 185. (nèi) – 186. (jiā) – 187. (huà) – 188. (yóu) – 189. (què) – 190. (dài) – 191. (jūn) – 192. (chǎn) – 193. (rù) – 194. (xiān) – 195. (shān) – 196. (wǔ) – 197. (tài) – 198. (shuǐ) – 199. (wàn) – 200. (shì)

201. (yǎn) – 202. (tǐ) – 203. (bié) – 204. (chù) – 205. (zǒng) – 206. (cái) – 207. (chǎng) – 208. (shī) – 209. (shū) – 210. (bǐ) – 211. (zhù) – 212. (yuán) – 213. (jiǔ) – 214. (xiào) – 215. (xìng) – 216. (tōng) – 217. (mù) – 218. (huá) – 219. (bào) – 220. (lì) – 221. (mǎ) – 222. (mìng) – 223. (zhāng) – 224. (huó) – 225. (nán) – 226. (shén) – 227. (shù) – 228. (jiàn) – 229. (ān) – 230. (biǎo) – 231. (yuán) – 232. (chē) – 233. (bái) – 234. (yīng) – 235. (lù) – 236. (qī) – 237. (jiào) – 238. (sǐ) – 239. (cháng) – 240. (tí) – 241. (gǎn) – 242. (jīn) – 243. (hé) – 244. (gèng) – 245. (fǎn) – 246. (hé) – 247. (fàng) – 248. (zuò) – 249. (xì) – 250. (jì) – 251. (huò) – 252. (sī) – 253. (lì) – 254. (shòu) – 255. (guāng) – 256. (wáng) – 257. (guǒ) – 258. (qīn) – 259. (jiè) – 260. (jí) – 261. (jīn) – 262. (jīng) – 263. (wù) – 264. (zhì) – 265. (jiě) – 266. (gè) – 267. (rèn) – 268. (zhì) – 269. (qīng) – 270. (wù) – 271. (tái) – 272. (xiàng) – 273. (jì) – 274. (biān) – 275. (gòng) – 276. (fēng) – 277. (zhàn) – 278. (gān) – 279. (jiē) – 280. (tā) – 281. (xǔ) – 282. (bā) – 283. (tè) – 284. (jué) – 285. (wàng) – 286. (zhí) – 287. (fú) – 288. (máo) – 289. (lín) – 290. (tí) – 291. (jiàn) – 292. (nán) – 293. (dù) – 294. (tǒng) – 295. (sè) – 296. (zì) – 297. (qǐng) – 298. (jiāo) – 299. (ài) – 300. (ràng)

301. (rèn) – 302. (suàn) – 303. (lùn) – 304. (bǎi) – 305. (chī) – 306. (yì) – 307. (kē) – 308. (zěn) – 309. (yuán) – 310. (shè) – 311. (shù) – 312. (jié) – 313. (liù) – 314. (gōng) – 315. (zhǐ) – 316. (sī) – 317. (fēi) – 318. (liú) – 319. (měi) – 320. (qīng) – 321. (guǎn) – 322. (fū) – 323. (lián) – 324. (yuǎn) – 325. (zī) – 326. (duì) – 327. (gēn) – 328. (dài) – 329. (huā) – 330. (kuài) – 331. (tiáo) – 332. (yuàn) – 333. (biàn) – 334. (lián) – 335. (yán) – 336. (quán) – 337. (wǎng) – 338. (zhǎn) – 339. (gāi) – 340. (lǐng) – 341. (chuán) – 342. (jìn) – 343. (liú) – 344. (hóng) – 345. (zhì) – 346. (jué) – 347. (zhōu) – 348. (bǎo) – 349. (dá) – 350. (bàn) – 351. (yùn) – 352. (wǔ) – 353. (bàn) – 354. (hòu) – 355. (qī) – 356. (bì) – 357. (chéng) – 358. (fù) – 359. (qiáng) – 360. (bù) – 361. (wán) – 362. (gé) – 363. (shēn) – 364. (qū) – 365. (jí) – 366. (qiú) – 367. (pǐn) – 368. (shì) – 369. (zhuǎn) – 370. (liàng) – 371. (kōng) – 372. (shèn) – 373. (zhòng) – 374. (jì) – 375. (qīng) – 376. (chéng) – 377. (gào) – 378. (jiāng) – 379. (yǔ) – 380. (yīng) – 381. (jī) – 382. (pài) – 383. (mǎn) – 384. (shì) – 385. (lǐ) – 386. (xī) – 387. (xiě) – 388. (ne) – 389. (shí) – 390. (jí) – 391. (lìng) – 392. (huáng) – 393. (dé) – 394. (shōu) – 395. (liǎn) – 396. (qián) – 397. (dǎng) – 398. (dǎo) – 399. (wèi) – 400. (chí)

401. (qǔ) – 402. (shè) – 403. (shǐ) – 404. (bǎn) – 405. (shuāng) – 406. (lì) – 407. (yuè) – 408. (shǐ) – 409. (shāng) – 410. (qiān) – 411. (piàn) – 412. (róng) – 413. (yán) – 414. (xiàng) – 415. (zhǎo) – 416. (yǒu) – 417. (hái) – 418. (zhàn) – 419. 广 (guǎng) – 420. (gǎi) – 421. (yì) – 422. (xíng) – 423. (wěi) – 424. (zǎo) – 425. (fáng) – 426. (yīn) – 427. (huǒ) – 428. (jì) – 429. (zé) – 430. (shǒu) – 431. (dān) – 432. (jù) – 433. (dǎo) – 434. (yǐng) – 435. (shī) – 436. (ná) – 437. (wǎng) – 438. (xiāng) – 439. (sì) – 440. (sī) – 441. (zhuān) – 442. (shí) – 443. (ruò) – 444. (bīng) – 445. (dì) – 446. (shuí) – 447. (xiào) – 448. (dú) – 449. (zhì) – 450. (fēi) – 451. (guān) – 452. (zhēng) – 453. (jiū) – 454. (bāo) – 455. (zǔ) – 456. (zào) – 457. (luò) – 458. (shì) – 459. (jì) – 460. (xǐ) – 461. (lí) – 462. (suī) – 463. (zuò) – 464. (jí) – 465. (biān) – 466. (bǎo) – 467. (tán) – 468. (fǔ) – 469. (lā) – 470. (hēi) – 471. (qiě) – 472. (suí) – 473. (gé) – 474. (jìn) – 475. (jiàn) – 476. (jiǎng) – 477. (bù) – 478. (shā) – 479. (wēi) – 480. (pà) – 481. (mǔ) – 482. (diào) – 483. (jú) – 484. (gēn) – 485. (céng) – 486. (zhǔn) – 487. (tuán) – 488. (duàn) – 489. (zhōng) – 490. (lè) – 491. (qiē) – 492. (jí) – 493. (kè) – 494. (jīng) – 495. (nǎ) – 496. (guān) – 497. (shì) – 498. (chōng) – 499. (jìng) – 500. (hū)

501. (nán) – 502. (jǔ) – 503. (kè) – 504. (zhèng) – 505. (kǔ) – 506. (zhào) – 507. (zhù) – 508. (fèi) – 509. (zú) – 510. (ěr) – 511. (zhāo) – 512. (qún) – 513. (rè) – 514. (tuī) – 515. (wǎn) – 516. (xiǎng) – 517. (chēng) – 518. (xìng) – 519. (dài) – 520. (yuē) – 521. (yáng) – 522. (gē) – 523. (jīng) – 524. (ma) – 525. (zhěng) – 526. (zhī) – 527. (gǔ) – 528. (hàn) – 529. (tū) – 530. (hào) – 531. (jué) – 532. (xuǎn) – 533. (ba) – 534. (cān) – 535. (kān) – 536. (yà) – 537. (fù) – 538. (shāng) – 539. (lèi) – 540. (bèi) – 541. (huān) – 542. (lìng) – 543. (gǎng) – 544. (shì) – 545. (kè) – 546. (xīng) – 547. (duàn) – 548. (chén) – 549. (zhǎng) – 550. (nóng) – 551. (yè) – 552. (bān) – 553. (niàn) – 554. (jià) – 555. (nǎo) – 556. (guī) – 557. (dǐ) – 558. (gù) – 559. (shěng) – 560. (mā) – 561. (gāng) – 562. (jù) – 563. (xiǎn) – 564. (xiāo) – 565. (yī) – 566. (lù) – 567. (qì) – 568. (què) – 569. (pò) – 570. (jù) – 571. (jū) – 572. (pī) – 573. (sòng) – 574. (zé) – 575. (jǐn) – 576. (bāng) – 577. 线 (xiàn) – 578. (cún) – 579. (yuàn) – 580. (qí) – 581. (hài) – 582. (zēng) – 583. (yáng) – 584. (liào) – 585. (zhōu) – 586. (jié) – 587. (zuǒ) – 588. (zhuāng) – 589. (yì) – 590. (zhù) – 591. (jí) – 592. (jiǔ) – 593. (dī) – 594. (suì) – 595. (xū) – 596. (jiǔ) – 597. (hé) – 598. (chū) – 599. (yóu) – 600. (yán)

601. (tiě) – 602. (zú) – 603. (chú) – 604. (fèn) – 605. (gǎn) – 606. (hú) – 607. (xuè) – 608. (qǐ) – 609. (réng) – 610. (tóu) – 611. (wén) – 612. (dǒu) – 613. (jì) – 614. (jiǎo) – 615. (yòu) – 616. (sū) – 617. (biāo) – 618. (fàn) – 619. (yún) – 620. (bìng) – 621. (yī) – 622. (ā) – 623. (dá) – 624. (tǔ) – 625. (kuàng) – 626. (jìng) – 627. (ruǎn) – 628. (kǎo) – 629. (niáng) – 630. (cūn) – 631. (dāo) – 632. (jī) – 633. (jǐn) – 634. (chá) – 635. (yǐn) – 636. (cháo) – 637. (yù) – 638. (xù) – 639. (dú) – 640. (luó) – 641. (mǎi) – 642. (hù) – 643. (hù) – 644. (hē) – 645. (péng) – 646. (gōng) – 647. (zé) – 648. (xiàng) – 649. (bèi) – 650. (yú) – 651. (xī) – 652. (wèi) – 653. (liè) – 654. (tú) – 655. (shì) – 656. (luàn) – 657. (Liú) – 658. (yé) – 659. (lóng) – 660. (zán) – 661. (zhāng) – 662. (xí) – 663. (cuò) – 664. (xiōng) – 665. (àn) – 666. (chuàng) – 667. (pái) – 668. (chūn) – 669. (xū) – 670. (chéng) – 671. (àn) – 672. (máng) – 673. (hū) – 674. (shù) – 675. (tòng) – 676. (chén) – 677. (a) – 678. (líng) – 679. (zhí) – 680. (xiāng) – 681. (xì) – 682. (sù) – 683. (tài) – 684. (tíng) – 685. (yìn) – 686. (bǐ) – 687. (xià) – 688. (zhù) – 689. (fú) – 690. (kuài) – 691. (lěng) – 692. (qiú) – 693. (gū) – 694. (huá) – 695. (jì) – 696. (zhì) – 697. (bā) – 698. (zhì) – 699. (wān) – 700. (yǎn)

701. (mù) – 702. (wéi) – 703. (guài) – 704. (wéi) – 705. (jìng) – 706. (páng) – 707. (yuán) – 708. (fǒu) – 709. (fù) – 710. (jí) – 711. (cǎi) – 712. (shí) – 713. (dēng) – 714. (gòu) – 715. (sài) – 716. (mǐ) – 717. (jiǎ) – 718. (jiào) – 719. (jiě) – 720. (lóu) – 721. (huò) – 722. (sūn) – 723. (xuān) – 724. 穿 (chuān) – 725. (shī) – 726. (gē) – 727. (sù) – 728. (hū) – 729. (táng) – 730. (dí) – 731. (shì) – 732. (xiè) – 733. (yāng) – 734. 怀 (huái) – 735. (gù) – 736. (yàn) – 737. (yíng) – 738. (zhǐ) – 739. (xìng) – 740. (yǎng) – 741. (lì) – 742. (shǔ) – 743. (jǐng) – 744. (guō) – 745. (yī) – 746. (wēi) – 747. (àn) – 748. (è) – 749. (màn) – 750. (zuò) – 751. (zuì) – 752. (wéi) – 753. (jiàn) – 754. (shèng) – 755. (cáng) – 756. (huáng) – 757. (jiē) – 758. (jī) – 759. (yì) – 760. (zhāi) – 761. (jiǎo) – 762. (qiáo) – 763. (fù) – 764. (shī) – 765. (mó) – 766. (cǎo) – 767. (mǒu) – 768. (yín) – 769. (lù) – 770. (zhèn) – 771. (zhí) – 772. (bān) – 773. (céng) – 774. (xiū) – 775. (chà) – 776. (wèi) – 777. (zhī) – 778. (yào) – 779. (guǎn) – 780. (mì) – 781. (liàng) – 782. (lǜ) – 783. (xí) – 784. (tián) – 785. (jiǎn) – 786. (miǎn) – 787. (dú) – 788. (guī) – 789. (bō) – 790. (xíng) – 791. (wū) – 792. (huàn) – 793. (jiù) – 794. (jì) – 795. (dì) – 796. 退 (tuì) – 797. (yáng) – 798. (sī) – 799. (hú) – 800. (shuì)

801. (láo) – 802. (fù) – 803. (bó) – 804. (ní) – 805. (pí) – 806. (zǔ) – 807. (xióng) – 808. (hūn) – 809. (kāng) – 810. (píng) – 811. (zhuī) – 812. (hā) – 813. (luò) – 814. (diàn) – 815. (fān) – 816. (huán) – 817. (lǐ) – 818. (pǎo) – 819. (chāo) – 820. (yè) – 821. (yā) – 822. (zhān) – 823. (jūn) – 824. (yǒng) – 825. (liè) – 826. (jiǎng) – 827. (pó) – 828. (gǎn) – 829. (fù) – 830. (lán) – 831. (lù) – 832. (huà) – 833. (yù) – 834. (dùn) – 835. (yì) – 836. (pǔ) – 837. (pàn) – 838. (yuán) – 839. 亿 (yì) – 840. (sù) – 841. (chuán) – 842. (jì) – 843. (shàng) – 844. (zuǐ) – 845. (chá) – 846. (yǔ) – 847. (yōu) – 848. (nín) – 849. (xiǎn) – 850. (yān) – 851. (jiē) – 852. (dān) – 853. (sàn) – 854. (bǎn) – 855. (zhōng) – 856. 访 (fǎng) – 857. (shēn) – 857. (mèi) – 859. (Fó) – 860. (xiàn) – 861. (tǎo) – 862. (lín) – 863. (Wú) – 864. (yáo) – 865. (tiào) – 866. (qū) – 867. (liàn) – 868. (gòu) – 869. (wán) – 870. (yù) – 871. (fàn) – 872. (chǎng) – 873. (kěn) – 874. (xié) – 875. (xìng) – 876. (huī) – 877. (xiào) – 878. (qí) – 879. (fēng) – 880. (wēn) – 881. (yí) – 882. (ròu) – 883. (gōng) – 884. (zhǐ) – 885. (cè) – 886. (chōng) – 887. (dǐng) – 888. (xún) – 889. (nìng) – 890. (shā) – 891. (fáng) – 892. (zhuā) – 893. (lì) – 894. (gǔ) – 895. (mài) – 896. (shùn) – 897. (jǐng) – 898. (mèng) – 899. (jù) – 900. (shàn)

901-1000

Bearbeiten

901. (méng) – 902. (piào) – 903. (liáng) – 904. (fàn) – 905. (jiān) – 906. (duān) – 907. (kào) – 908. (zá) – 909. (guì) – 910. (nù) – 911. 稿 (gǎo) – 912. (pāi) – 913. (lǜ) – 914. (jiù) – 915. (diào) – 916. (la) – 917. (mò) – 918. (shòu) – 919. (shǒu) – 920. (yóu) – 921. (ēn) – 922. (jī) – 923. (yì) – 924. (xiàn) – 925. (kū) – 926. (bà) – 927. (tíng) – 928. (chuāng) – 929. (yáng) – 930. (wàng) – 931. (wǔ) – 932. (kǎ) – 933. (xuě) – 934. (cài) – 935. (pái) – 936. (niú) – 937. (tuō) – 938. (bó) – 939. (zhàng) – 940. (dàn) – 941. (zhōu) – 942. (sōng) – 943. (huài) – 944. (Dèng) – 945. (xiān) – 946. (duǎn) – 947. (bì) – 948. (zhì) – 949. (chu) – 950. (ōu) – 951. (lüè) – 952. (zhì) – 953. (dǎo) – 954. (kàng) – 955. (qī) – 956. (bào) – 957. (zài) – 958. (bài) – 959. (qiāng) – 960. (shì) – 961. (xū) – 962. (yù) – 963. (jīng) – 964. (cì) – 965. (diē) – 966. (fēn) – 967. (jiè) – 968. (kuò) – 969. (xiāo) – 970. (jiàng) – 971. (yú) – 972. (bēn) – 973. (rěn) – 974. (zōng) – 975. (pán) – 976. (ěr) – 977. (yě) – 978. (xùn) – 979. (pèi) – 980. (jìn) – 981. (suǒ) – 982. (Zhào) – 983. (mò) – 984. (tú) – 985. (jià) – 986. (dēng) – 987. (fēng) – 988. (zhuàng) – 989. (kuǎn) – 990. (yí) – 991. (bà) – 992. (tuō) – 993. (hóng) – 994. (shēng) – 995. (huǒ) – 996. (dìng) – 997. (háo) – 998. (hú) – 999. (zhèn) – 1000. (chuáng)

1001-1200

Bearbeiten

1001. (hù) – 1002. (tào) – 1003. (lǚ) – 1004. (táo) – 1005. (mà) – 1006. (shū) – 1007. (chàng) – 1008. (jìng) – 1009. (mì) – 1010. (cí) – 1011. (kùn) – 1012. (lèi) – 1013. (shú) – 1014. (cái) – 1015. (guǐ) – 1016. (gǔ) – 1017. (shēn) – 1018. (yù) – 1019. (zhēng) – 1020. (sī) – 1021. (wǔ) – 1022. (qiū) – 1023. (jù) – 1024. (yíng) – 1025. (xiù) – 1026. (gǎo) – 1027. (dīng) – 1028. (xī) – 1029. (shěn) – 1030. (biàn) – 1031. (qiáng) – 1032. (zhū) – 1033. (shèng) – 1034. (bì) – 1035. (yuè) – 1036. (jì) – 1037. (zhuō) – 1038. (zhí) – 1039. (bēi) – 1040. (yù) – 1041. (xiǎo) – 1042. (nòng) – 1043. (wáng) – 1044. (qiáo) – 1045. (bèi) – 1046. (shǎn) – 1047. (yǐn) – 1048. (jìn) – 1049. (nào) – 1050. (kǒng) – 1051. (ya) – 1052. (fù) – 1053. (jìng) – 1054. (jiān) – 1055. (tīng) – 1056. (kù) – 1057. (zhèn) – 1058. (cái) – 1059. (bīng) – 1060. (xǐng) – 1061. (qìng) – 1062. 绿 (lǜ) – 1063. (tuǐ) – 1064. (shù) – 1065. (xú) – 1066. (zūn) – 1067. (yìng) – 1068. (é) – 1069. (wù) – 1070. (jiè) – 1071. (nà) – 1072. (zhé) – 1073. (shòu) – 1074. (yí) – 1075. (bào) – 1076. (quē) – 1077. (mí) – 1078. (lǔ) – 1079. (tàn) – 1080. (huò) – 1081. (tóng) – 1082. (huǎn) – 1083. (wěi) – 1084. (jūn) – 1085. (zhuāng) – 1086. (fán) – 1087. (wēi) – 1088. (shāo) – 1089. (cǎi) – 1090. (qiǎng) – 1091. (kòng) – 1092. (xiōng) – 1093. (xì) – 1094. (piān) – 1095. (qù) – 1096. (shù) – 1097. (wèi) – 1098. (gài) – 1099. (shè) – 1100. (kè) – 1101. (dòng) – 1102. (má) – 1103. (bēi) – 1104. (tòu) – 1105. (yóu) – 1106. (róng) – 1107. (dǒng) – 1108. (yōng) – 1109. (xiàn) – 1110. (xǐ) – 1111. (xiū) – 1112. (pò) – 1113. (tàn) – 1114. (gǒu) – 1115. (tōu) – 1116. (yīn) – 1117. (qì) – 1118. (bài) – 1119. (héng) – 1120. (gǔ) – 1121. (jiàn) – 1122. (hòu) – 1123. (qiān) – 1124. (dān) – 1125. (Luò) – 1126. (hǎn) – 1127. (róng) – 1128. (lún) – 1129. (àn) – 1130. (nǎi) – 1131. (dàn) – 1132. (cháo) – 1133. (xùn) – 1134. (yuán) – 1135. (juǎn) – 1136. (shì) – 1137. (zhū) – 1138. (miào) – 1139. (wéi) – 1140. (duó) – 1141. (zhú) – 1142. (yàn) – 1143. (dāi) – 1144. (cè) – 1145. (làng) – 1146. (chōu) – 1147. (gài) – 1148. (piān) – 1149. (yuè) – 1150. (gòu) – 1151. (tú) – 1152. (zòng) – 1153. (yé) – 1154. (mō) – 1155. (guà) – 1156. (háng) – 1157. (zé) – 1158. (hèn) – 1159. (shè) – 1160. (quán) – 1161. (zhú) – 1162. (táng) – 1163. (yù) – 1164. (chéng) – 1165. (ruò) – 1166. (jiǎn) – 1167. (gōng) – 1168. (yí) – 1169. (qí) – 1170. (hán) – 1171. (Yuán) – 1172. (zhǐ) – 1173. (bǎi) – 1174. (ào) – 1175. (fān) – 1176. (hùn) – 1177. (miè) – 1178. (wò) – 1179. (yá) – 1180. (lǜ) – 1181. (zhào) – 1182. (měng) – 1183. (kuān) – 1184. (chéng) – 1185. (hé) – 1186. (dài) – 1187. (shào) – 1188. (bǔ) – 1189. (diǎn) – 1190. (quān) – 1191. (fēng) – 1192. (yǎ) – 1193. (jí) – 1194. (zàn) – 1195. (chá) – 1196. (yì) – 1197. (gǔ) – 1198. (wěn) – 1199. (huì) – 1200. (lì)

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten