ὕδωρ (Altgriechisch)Bearbeiten

Substantiv, nBearbeiten

Singular Plural

Nominativ τὸ ὕδωρ τὰ ὕδατα

Genitiv τοῦ ὕδατος τῶν ὑδάτων

Dativ τῷ ὕδατι τοῖς ὕδασι(ν)

Akkusativ τὸ ὕδωρ τὰ ὕδατα

Vokativ (ὦ) ὕδωρ (ὦ) ὕδατα

Worttrennung:

ὕ·δωρ, Plural: ὕ·δα·τα

Umschrift:

hydōr

Bedeutungen:

[1] Wasser

Beispiele:

[1] „ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.“ (LXX Gen. 1, 2)[1]
„Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.[2]
[1] „Καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.“ (LXX Gen. 1, 20)[3]
„Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen.“[4]

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ὕδωρ“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ὕδωρ“.
[1] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 1.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 2 LXX
  2. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 2 in der Einheitsübersetzung
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 20 LXX
  4. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 20 in der Einheitsübersetzung