Flexion:politický

politický (Deklination) (Tschechisch)Bearbeiten

< politický

  Positiv
Kasus Singular
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
Nominativ politický politická politické
Genitiv politického politické politického
Dativ politickému politické politickému
Akkusativ politického politický politickou politické
Vokativ politický politická politické
Lokativ politickém politické politickém
Instrumental politickým politickou politickým
Kasus Plural
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
Nominativ političtí politické politické politická
Genitiv politických
Dativ politickým
Akkusativ politické politické politická
Vokativ političtí politické politické politická
Lokativ politických
Instrumental politickými
  Komparativ
Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
Nominativ političtější političtější političtější političtější
Genitiv političtějšího političtější političtějšího političtějších
Dativ političtějšímu političtější političtějšímu političtějším
Akkusativ političtějšího političtější političtější političtější političtější
Vokativ političtější političtější političtější političtější
Lokativ političtějším političtější političtějším političtějších
Instrumental političtějším političtější političtějším političtějšími
  Superlativ
Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
Nominativ nejpolitičtější nejpolitičtější nejpolitičtější nejpolitičtější
Genitiv nejpolitičtějšího nejpolitičtější nejpolitičtějšího nejpolitičtějších
Dativ nejpolitičtějšímu nejpolitičtější nejpolitičtějšímu nejpolitičtějším
Akkusativ nejpolitičtějšího nejpolitičtější nejpolitičtější nejpolitičtější nejpolitičtější
Vokativ nejpolitičtější nejpolitičtější nejpolitičtější nejpolitičtější
Lokativ nejpolitičtějším nejpolitičtější nejpolitičtějším nejpolitičtějších
Instrumental nejpolitičtějším nejpolitičtější nejpolitičtějším nejpolitičtějšími