Babel
sx Dr Mänsch labert Säggssch seidor labern gann, s'is sozusaachn seine Muddorschbrache.
sx-4 Där/die labert Säggssch als wärs'n in de Wieche gelächd.
sx-3 Ä Säggssch blabbert där, da schlaggerste middn Ohrn.
sx-2 Fier ä Auswärdschn blubber'sch schunne ganz bassabl Säggssch.
sx-1 Labert ä baar Broggn Säggssch, muss awr noch hibsch iehm!