Babel
Dr Mänsch labert Säggssch seidor labern gann, s'is sozusaachn seine Muddorschbrache.
sx-4
Där/die labert Säggssch als wärs'n in de Wieche gelächd.
sx-3
Ä Säggssch blabbert där, da schlaggerste middn Ohrn.
sx-2
Fier ä Auswärdschn blubber'sch schunne ganz bassabl Säggssch.
sx-1
Labert ä baar Broggn Säggssch, muss awr noch hibsch iehm!