Hauptmenü öffnen
WdW-Sterne.png
Woche 12
Wort: Knallkörper
A large flower cracker.jpg
Wortart: Substantiv, m
Trennung: Knall·kör·per, Plural: Knall·kör·per
Aussprache: [ˈknalˌkœʁpɐ]
Herkunft: Determinativkompositum aus den Substantiven Knall und Körper

Jahr 2019;