Flexion:oglądać

oglądać (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu oglądać
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
oglądać Kasus Singular
Nominativ mianownik oglądanie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz oglądania
Dativ celownik oglądaniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik oglądanie
Instrumental narzędnik oglądaniem
oglądając Lokativ miejscownik oglądaniu
Vokativ wołacz oglądanie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
oglądam będę oglądać
oglądasz będziesz oglądać oglądaj
ogląda będzie oglądać niech ogląda
oglądamy będziemy oglądać oglądajmy
oglądacie będziecie oglądać oglądajcie
oglądają będą oglądać niech oglądają
ogląda się będzie się oglądać niech ogląda się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę oglądał będę oglądała
będziesz oglądał będziesz oglądała
będzie oglądał będzie oglądała będzie oglądało
będziemy oglądali będziemy oglądały
będziecie oglądali będziecie oglądały
będą oglądali będą oglądały
będzie oglądano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
oglądałem oglądałam
oglądałeś oglądałaś
oglądał oglądała oglądało
oglądaliśmy oglądałyśmy
oglądaliście oglądałyście
oglądali oglądały
oglądano/oglądało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
oglądałem był oglądałam była
oglądałeś był oglądałaś była
oglądał był oglądała była oglądało było
oglądaliśmy byli oglądałyśmy były
oglądaliście byli oglądałyście były
oglądali byli oglądały były
oglądano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
oglądałbym oglądałabym
oglądałbyś oglądałabyś
oglądałby oglądałaby oglądałoby
oglądalibyśmy oglądałybyśmy
oglądalibyście oglądałybyście
oglądaliby oglądałyby
oglądałoby się/oglądano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym oglądał byłabym oglądała
byłbyś oglądał byłabyś oglądała
byłby oglądał byłaby oglądała byłoby oglądało
bylibyśmy oglądali byłybyśmy oglądały
bylibyście oglądali byłybyście oglądały
byliby oglądali byłyby oglądały
byłoby oglądało się/ byłoby oglądano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ oglądający oglądająca oglądające oglądający oglądające
Genitiv oglądającego oglądającej oglądającego oglądających
Dativ oglądającemu oglądającej oglądającemu oglądającym
Akkusativ oglądającego oglądający oglądającą oglądające oglądających oglądające
Instrumental oglądającym oglądającą oglądającym oglądającymi
Lokativ oglądającym oglądającej oglądającym oglądających
Vokativ oglądający oglądająca oglądające oglądający oglądające
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ oglądany oglądana oglądane oglądani oglądane
Genitiv oglądanego oglądanej oglądanego oglądanych
Dativ oglądanemu oglądanej oglądanemu oglądanym
Akkusativ oglądanego oglądany oglądanej oglądane oglądanych oglądane
Instrumental oglądanym oglądaną oglądanym oglądanymi
Lokativ oglądanym oglądanej oglądanym oglądanych
Vokativ oglądany oglądana oglądane oglądani oglądane