affectāre (Konjugation) (Latein)

  zurück zu affectare


Infinite Formen

Infinitive
Infinitiv Präsens Infinitiv Perfekt Infinitiv Futur
Aktiv affectāre affectāvisse affectātūrum, -am, -um esse
Passiv affectārī affectātum, -am, -um esse affectātum īrī
Partizipien
Präsens Aktiv Perfekt Passiv Futur Aktiv
affectāns affectātus, -a, -um affectātūrus, -a, -um
Gerundium, Gerundivum, Supina
Gerundium Gerundivum Supinum I Supinum II
affectandī affectandus, -a, -um affectātum affectātū


Finite Formen

Imperativ
Person Präsens Futur
Aktiv Passiv Aktiv Passiv
Sg. 2. Pers. affectā! affectāre! affectātō! affectātor!
Sg. 3. Pers. affectātō! affectātor!
Pl. 2. Pers. affectāte! affectāminī! affectātōte!
Pl. 3. Pers. affectantō! affectantor!


Indikativ und Konjunktiv
Präsens
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. affectō affectem affector affecter
Sg. 2. Pers. affectās affectēs affectāris affectēris
Sg. 3. Pers. affectat affectet affectātur affectētur
Pl. 1. Pers. affectāmus affectēmus affectāmur affectēmur
Pl. 2. Pers. affectātis affectētis affectāminī affectēminī
Pl. 3. Pers. affectant affectent affectantur affectentur
Text
Imperfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. affectābam affectārem affectābar affectārer
Sg. 2. Pers. affectābās affectārēs affectābāris affectārēris
Sg. 3. Pers. affectābat affectāret affectābātur affectārētur
Pl. 1. Pers. affectābāmus affectārēmus affectābāmur affectārēmur
Pl. 2. Pers. affectābātis affectārētis affectābāminī affectārēminī
Pl. 3. Pers. affectābant affectārent affectābantur affectārentur
Text
Futur I
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. affectābō affectābor
Sg. 2. Pers. affectābis affectāberis
Sg. 3. Pers. affectābit affectābitur
Pl. 1. Pers. affectābimus affectābimur
Pl. 2. Pers. affectābitis affectābiminī
Pl. 3. Pers. affectābunt affectābuntur
Text
Perfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. affectāvī affectāverim affectātus, -a, -um sum affectātus, -a, -um sim
Sg. 2. Pers. affectāvistī affectāveris affectātus, -a, -um es affectātus, -a, -um sīs
Sg. 3. Pers. affectāvit affectāverit affectātus, -a, -um est affectātus, -a, -um sit
Pl. 1. Pers. affectāvimus affectāverimus affectātī, -ae, -a sumus affectātī, -ae, -a sīmus
Pl. 2. Pers. affectāvistis affectāveritis affectātī, -ae, -a estis affectātī, -ae, -a sītis
Pl. 3. Pers. affectāvērunt affectāverint affectātī, -ae, -a sunt affectātī, -ae, -a sint
Text
Plusquamperfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. affectāveram affectāvissem affectātus, -a, -um eram affectātus, -a, -um essem
Sg. 2. Pers. affectāverās affectāvissēs affectātus, -a, -um erās affectātus, -a, -um essēs
Sg. 3. Pers. affectāverat affectāvisset affectātus, -a, -um erat affectātus, -a, -um esset
Pl. 1. Pers. affectāverāmus affectāvissēmus affectātī, -ae, -a erāmus affectātī, -ae, -a essēmus
Pl. 2. Pers. affectāverātis affectāvissētis affectātī, -ae, -a erātis affectātī, -ae, -a essētis
Pl. 3. Pers. affectāverant affectāvissent affectātī, -ae, -a erant affectātī, -ae, -a essent
Text
Futur II
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. affectāverō affectātus, -a, -um erō
Sg. 2. Pers. affectāveris affectātus, -a, -um eris
Sg. 3. Pers. affectāverit affectātus, -a, -um erit
Pl. 1. Pers. affectāverimus affectātī, -ae, -a erimus
Pl. 2. Pers. affectāveritis affectātī, -ae, -a eritis
Pl. 3. Pers. affectāverint affectātī, -ae, -a erunt