Wiktionary:Babel/el(a)

Babel
Όδε χρήστης έχει μίαν ανώτερην επιστήμην τής αρχαίης Ελληνικής γλώσσης συμφέρειν.
Όδε χρήστης έχει μίαν μέσην επιστήμην τής αρχαίης Ελληνικής γλώσσης συμφέρειν.
Όδε χρήστης έχει μίαν μικρήν επιστήμην τής αρχαίης Ελληνικής γλώσσης συμφέρειν.