Verzeichnis:Hebräisch/Wörter

א Bearbeiten

אאר אבא אבד אבה אבו אבי אבל אבן אבק אבר אבת אגא אגג אגם אגן אגר אדד אדו אדם אדן אדע אדר אהב אהה אהי אהל אוב אוד אוה אוי און אור אות אזה אזי אזל אזן אזר אחד אחו אחז אחי אחך אחל אחן אחר אחת אטד אטה אטם אטף אטר איב איד איה איו איי איך איל אים אין איש אכה אכל אכן אכף אכר אלא אלד אלה אלו אלי אלך אלל אלם אלן אלף אמה אמו אמי אמך אמם אמן אמץ אמר אמש אמת אנא אנה אנו אני אנך אנס אנש אנת אסא אסף אסק אסר אעא אפד אפה אפו אפי אפך אפל אפם אפן אפס אפק אפר אצא אצל אצם אצק אצר אקב אקח ארב ארג ארד ארה ארו ארז ארח ארי ארך ארם ארן ארע ארץ ארש ארת אשא אשב אשה אשו אשי אשך אשל אשם אשר אשת אתא אתה אתו אתי אתך אתם אתן אתץ אתר אתת

ב Bearbeiten

באה באו באי באך באל באם באף באר באש באת בבא בבד בבי בבל בבן בבץ בבר בבת בגד בגו בגי בגם בגן בגר בגת בדא בדד בדי בדל בדם בדן בדק בדר בדת בהו בהט בהם בהן בהק בהר בוא בוז בוי בול בוץ בור בוש בזה בזו בזק בזר בחג בחי בחל בחם בחן בחק בחר בטח בטן בטף ביד ביה בים בין ביר בית בכד בכה בכו בכח בכי בכל בכם בכף בכר בלא בלב בלה בלו בלט בלי בלל בלע בלק במה במו במי במר במת בנא בנב בנה בנו בני בנך בנס בנף בסד בסי בסך בסל בסף בסר בסת בעא בעב בעד בעה בעו בעז בעט בעי בעל בעם בעץ בער בעת בפה בפז בפח בפי בפם בפס בפר בפש בפת בצד בצה בצי בצל בצע בצק בצר בקו בקי בקל בקע בקר בקש ברא ברב ברד ברה ברו ברח ברי ברך ברם ברן ברע ברק בשה בשו בשל בשם בשן בשק בשר בשש בשת בתה בתו בתי בתך בתם בתף בתר בתת

ג Bearbeiten

גאה גאו גאל גבא גבה גבח גבי גבך גבל גבן גבע גבר גבת גגו גדה גדו גדי גדל גדע גדר גהה גוא גוג גוה גוי גוך גול גום גוע גור גזז גזי גזל גזם גזר גזת גחי גחם גחר גיא גיד גיח גיל גלא גלה גלו גלח גלי גלל גלת גמא גמד גמל גמר גנב גני גנת געל גער געש גפה גפי גפן גפר גרא גרב גרה גרו גרי גרל גרם גרן גרר גרש גשה גשו גשי גשם גשן גתה

ד Bearbeiten

דאג דאר דבה דבק דבר דבש דבת דגה דגי דגל דגן דגר דגת דדו דדי דדך דדן דהב דהר דוד דוה דוי דום דור דחה דחו דיך דים דין דיק דיש דכא דכו דכן דלה דלו דלף דלק דלת דמה דמו דמי דמך דמם דמן דנה דנו דעה דעו דעי דעת דפי דקה דקו דקר דרך דרש דשא דשה דשן דתא דתו דתי דתן

ה Bearbeiten

האב האח האי האל האם האף האר האש האת הבא הבד הבה הבו הבז הבט הבי הבל הבן הבץ הבר הבת הגא הגג הגד הגה הגו הגי הגל הגם הגן הגר הדב הדג הדד הדה הדו הדי הדל הדם הדס הדק הדר הדת ההם ההר הוא הוד הוה הוו הוי הון הות הזב הזה החג החי החל החן החר הטה הטו הטח הטי הטל הטף היא היד היה היו היי היך הים הין היש הכה הכו הכי הכל הכם הכן הכף הכר הלא הלב הלה הלז הלך הלל הלם המה המו המן המס המץ המק המר המת הנה הנו הנח הנך הנם הנס הנע הנץ הסב הסו הסך הסל הסף הסר העד העז העי העל העם העץ העת הפה הפח הפך הפץ הפר הצג הצד הצו הצל הצן הצר הקב הקל הקם הקף הקץ הקר הרב הרג הרה הרו הרי הרך הרם הרן הרס הרע הרף הרק הרת השא השב השג השד השה השח השל השם השן השע השק השר השש התא התו התז התך התל התם התף התר

ו Bearbeiten

ואב ואד ואז ואח ואט ואי ואך ואל ואם ואע ואף ואץ ואש ואת ובא ובה ובו ובך ובל ובם ובן ובר ובש ובת וגד וגם וגע וגר וגת ודב ודי ודך ודל ודם ודן ודע ודר ודת והב והי והך והם והן והר ווי וזה וזך וזר וחג וחי וחך וחל וחם וחן וחץ וחק וחש וטח וטל וטף ויד ויז ויט ויך וים ויש

וכה וכח וכי וכל וכן וכף ולא ולב ולג ולד ולה ולו ולט ולי ולך ולן ולץ ומה ומח ומי ומך ומל ומן ומר ומש ומת ונא ונד ונח ונך ונס ונף ונר וסל וסף וסר ועב ועג ועד ועז ועל ועם ועץ ועת ופא ופה ופח ופי ופם ופן ופק ופר וצא וצו וצי וצר וקו וקח וקל וקם וקץ וקר ורב ורד ורך ורם ורע ורק ורש ושא ושב ושד ושה ושח ושם ושן ושק ושר ושש ותט ותך ותם ותן ותף ותר

ז Bearbeiten

זאב זאת זבד זבה זבח זבי זבל זבת זדה זדו זהב זהם זהר זוב זיף זית זכה זכו זכי זכר זמה זמם זמן זמת זנב זנה זנו זנח זני זעם זעף זעק זקן זקף זרד זרה זרו זרח זרם זרע זרק זרש זרת זתם זתר

ח Bearbeiten

חבב חבט חבי חבל חבק חבר חבש חגב חגה חגי חגר חדד חדה חדל חדן חדק חדר חדש חדת חוב חוג חוד חוה חוח חוט חול חום חוף חוץ חור חות חזה חזו חזק חחי חטא חטה חטר חיא חיה חיו חיי חיך חיל חיץ חיק חיש חית חכה חכו חכי חכך חכם חלב חלד חלה חלו חלי חלל חלם חלן חלף חלץ חלק חלת חמא חמד חמה חמל חמס חמץ חמק חמר חמש חמת חנה חנו חנך חנם חנן חנס חנף חסד חסה חסו חסי חסן חסף חסר חסת חפה חפו חפף חפץ חפר חפש חצב חצה חצו חצי חצם חצץ חצר חקה חקו חקי חקך חקם חקר חקת חרב חרד חרה חרו חרי חרם חרן חרס חרף חרץ חרק חרש חרת חשב חשך חשם חשן חשף חשק חשש חתה חתו חתם חתן חתר חתת

ט Bearbeiten

טאב טבו טבח טבת טהר טוב טוו טור טות טחו טחי טיט טלה טלך טלם טמא טמן טעם טפח טפם טפש טפת טרד טרם טרף

י Bearbeiten

יאר יאש יבא יבל יבק יבש יגד יגה יגח יגל יגן יגע יגף יגר יגש ידא ידה ידו ידח ידי ידך ידל ידם ידע ידר ידת יהב יהי יהך יהל יהץ יום יון יזד יזה יזח יזל יחד יחי יחל יחם יחן יחס יחף יחר יחת יטב יטה יטו יטך יטל יטש יין יכה יכו יכל יכם יכת ילד ילך ילל ילע ילק ימא ימד ימה ימו ימח ימי ימך ימל ימס ימר ימת יני ינע יסב יסג יסד יסח יסך יסע יסף יסר יעז יעל יען יעף יעץ יער יעש יפה יפו יפי יפל יפץ יפר יפת יצא יצב יצג יצו יצע יצף יצק יצר יקב יקד יקה יקו יקח יקל יקם יקר ירא ירב ירד ירה ירו ירח ירט ירך ירע ירץ ירק ירש ישא ישב ישה ישח ישט ישי ישך ישל ישם ישן ישע ישק ישר ישת יתב יתד יתם יתן יתץ יתר יתת

כ Bearbeiten

כאב כאח כאל כאר כאש כבא כבד כבו כבס כבר כבש כבת כגן כגר כדב כדה כדי כדך כדם כדק כדת כהה כהל כהם כהן כהר כוח כוס כור כוש כות כזב כזה כחג כחד כחה כחו כחי כחך כחם כחש כטל כיד כים כיס ככה ככל ככם ככף ככר כלא כלב כלה כלו כלח כלי כלך כלם כמה כמו כמן כמס כמץ כמק כמר כמת כנד כנו כני כנך כנס כנף כסא כסה כסו כסל כסף כעב כעל כעם כען כעס כעץ כעש כעת כפה כפו כפי כפך כפף כפר כפת כצל כצר כקן כקש כרב כרה כרו כרם כרע כרש כרת כשב כשד כשה כשך כשל כשם כשש כתב כתו כתל כתם כתף כתר כתת

ל Bearbeiten

לאב לאה לאח לאט לאל לאם לאש לאת לבא לבב לבג לבד לבה לבו לבז לבי לבך לבם לבן לבר לבש לבת לגב לגד לגו לגז לגי לגל לגן לגר לגת לדא לדב לדג לדה לדך לדל לדם לדן לדר לדש לדת להב להד להט להם להן להר לוא לוה לוז לוח לוט לוי לוש לזה לזר לחג לחה לחי לחל לחם לחץ לחק לחש לחת לטש ליד ליל לים לין ליש לכד לכה לכו לכח לכי לכל לכם לכן לכף לכת ללא ללת למא למד למה למו למי למך למן למס למר למת לנא לנו לנח לנס לעב לעג לעד לעו לעז לעי לעם לעץ לער לעת לפה לפח לפי לפר לצד לצו לצל לצר לקב לקו לקח לקל לקץ לקש לרא לרב לרד לרס לרע לרש לשד לשה לשם לשע לשר לשש לתל לתם לתת

מ Bearbeiten

מאד מאה מאז מאח מאל מאן מאס מאף מאש מאת מבא מבי מבן מבת מגג מגל מגן מגש מגת מדד מדה מדו מדח מדי מדם מדן מדע מדר מדת מהם מהן מהר מוט מול מום מור מות מזה מזח מזי מזן מחא מחה מחל מחץ מחק מחר מחת מטא מטה מטו מטך מטל מטע מטף מטר מטת מיד מים מיץ מכה מכח מכי מכך מכל מכם מכס מכף מכר מכת מלא מלב מלג מלה מלו מלח מלט מלי מלך מלל מלת ממי ממך מנא מנד מנה מנו מנח מני מנך מנס מנע מנף מנת מסב מסה מסח מסך מסל מסע מסת מעט מעי מעל מעם מעף מעץ מעת מפה מפו מפז מפח מפי מפץ מפר מפת מצא מצב מצד מצה מצח מצל מצק מצר מצת מקל מקץ מרא מרב מרד מרה מרו מרי מרך מרס מרע מרת משא משד משה משו משח משט משי משך משל משם משק משר מתג מתה מתו מתי מתך מתל מתם מתן מתת

נ Bearbeiten

נאם נאף נאץ נאר נבא נבה נבו נבח נבט נבל נבע נבר נגב נגד נגה נגו נגח נגן נגע נגף נגש נדב נדד נדה נדו נדח נדי נדע נדף נדר נדת נהג נהה נהי נהם נהר נוב נוד נוה נוך נון נוע נוף נור נות נזם נזק נזר נחה נחו נחל נחם נחר נחש נחת נטה נטו נטל נטע נטף נטש ניב נין ניר נכד נכה נכו נכח נכר נלך נמו נמס נמר נסב נסה נסו נסי נסך נסס נסע נעה נעו נעל נעם נער נפח נפך נפל נפץ נפק נפש נפת נצא נצב נצה נצו נצח נצר נקא נקד נקה נקח נקי נקל נקם נקר נרד נרה נרו נרי נרע נרת נשא נשב נשה נשו נשי נשך נשף נשק נשר נתח נתך נתן נתץ נתק נתר נתש נתת

ס Bearbeiten

סאה סאן סבא סבב סבה סבו סבי סבל סגד סגר סדם סוא סוג סוד סוח סוס סוף סור סחי סחף סחר סטי סין סיר סכה סכו סכל סכת סלא סלד סלה סלו סלח סלי סלם סלע סלת סמך סמל סמר סנה סעד סעה סעו סער ספו ספי ספם ספק ספר ספת סקל סרד סרה סרו סרח סרי סרר סתם סתר

ע Bearbeiten

עבד עבה עבי עבר עבת עגה עגל עגת עדא עדד עדה עדו עדי עדך עדן עדר עדת עוג עוד עוה עוז עול עון עוף עוץ עור עזא עזב עזה עזו עזז עזי עזך עזן עזר עטא עטה עיה עיט עין עיף עיר עית עכו עכן עכר עלא עלה עלו עלי עלך עלם עלץ עלת עמא עמד עמה עמו עמי עמך עמל עמם עמק עמר עמת ענב ענג ענה ענו עני ענך ענם ענן ענף ענק ענר ענש ענת עפה עפל עפר עצב עצה עצו עצי עצך עצל עצם עצר עצת עקב עקד עקר עקש עקת ערב ערד ערה ערו ערי ערך ערל ערם ערף ערר ערש ערת עשב עשה עשו עשי עשך עשם עשן עשק עשר עשת עתה עתו עתי עתך עתם עתק

פ Bearbeiten

פאה פאר פאת פגע פגר פדה פדך פדם פדת פוט פוך פול פור פזר פחד פחה פחז פחי פחם פחר פחת פטר פיה פיו פיח פיך פים פלא פלג פלח פלט פלך פלל פלס פלת פנה פנו פני פנת פסא פסו פסח פסך פסל פסת פעו פעי פעל פעם פצה פצו פצל פצע פצץ פקד פקו פקח פרא פרה פרו פרח פרי פרס פרע פרץ פרק פרש פרת פשה פשט פשע פשק פשר פתח פתי פתך פתם פתן פתע פתר

צ Bearbeiten

צאה צאו צאי צאן צאת צבא צבה צבו צבי צבע צדה צדו צדי צדך צדק צהב צהר צוד צוה צוך צום צוף צור צחא צחה צחו צחק צחר ציד ציה ציף ציץ ציר צלה צלח צלי צלך צלם צלע צלף צלק צמא צמד צמח צמר צמת צנה צנן צעד צעה צען צעק צער צפד צפה צפו צפי צפן צפע צפר צפת צרה צרח צרי צרף צרר צרת

ק Bearbeiten

קאה קאו קאם קאת קבה קבל קבץ קבר קדה קדם קדר קדש קהה קהל קהת קוה קוו קוח קוי קול קום קוץ קחה קחו קחי קחם קחת קטב קטו קטז קטל קטן קטף קטר קיא קיב קיג קיד קיז קיח קיט קים קין קיץ קיר קיש קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קלי קלך קלל קלם קלע קלת קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קמי קמל קמת קנא קנב קנג קנד קנה קנו קנז קנח קנט קני קנך קנת קסא קסב קסג קסד קסה קסו קסז קסח קסט קסם קסת קעא קעב קעג קעד קעה קעו קפד קפץ קצב קצה קצו קצח קצי קצך קצף קצץ קצר קצת קרא קרב קרה קרח קרי קרך קרן קרס קרע קרץ קרש קרת קשב קשה קשט קשי קשר קשת

ר Bearbeiten

ראה ראו ראי ראם ראש רבא רבד רבה רבו רבי רבע רבץ רבת רגז רגל רגם רגע רדה רדו רדי רדם רדף רדת רהב רוה רוח רום רוץ רוש רות רזא רזה רזי רחב רחל רחם רחץ רחק רחש רטב ריב ריח רים ריק ריש רכב רכה רכו רכש רמה רמו רמח רמן רמס רמש רמת רנה רנו רני רנן רסן רעב רעד רעה רעו רעי רעך רעל רעם רעש רעת רפא רפה רפו רפש רצה רצו רצח רצם רצץ רקב רקה רקח רקי רקם רקע רקת רשו רשם רשע רשף רשת רתח רתם רתת

ש Bearbeiten

שאב שאג שאה שאו שאי שאל שאן שאר שאת שבא שבה שבו שבט שבי שבל שבן שבע שבר שבת שגג שגה שגו שגל שגם שגר שדד שדה שדי שדך שהם שוא שוב שוה שוח שוט שוי שום שוע שוק שור שוש שחד שחה שחו שחט שחי שחל שחץ שחק שחר שחת שטה שטו שטח שטן שטף שטר שיג שיד שיו שיח שיט שים שיר שיש שית שכב שכה שכו שכח שכל שכם שכן שכר שכת שלא שלג שלה שלו שלח שלט שלי שלל שלם שלף שלש שמה שמו שמח שמי שמך שמם שמן שמע שמץ שמר שמש שמת שנא שנה שנו שני שנת שסו שסי שסע שעה שעו שעל שעף שער שפה שפו שפט שפי שפך שפל שפם שפן שפע שפר שפת שקד שקו שקט שקי שקל שקף שקץ שקק שקר שרא שרב שרד שרה שרח שרי שרך שרף שרץ שרק שרר שרש שרת ששה ששו ששי ששך ששם ששן ששק ששת שתה שתו שתי שתם שתר

ת Bearbeiten

תאו תאר תבא תבז תבט תבל תבן תבץ תבר תבת תגז תגל תגע תגף תגש תדם תדע תדק תדר תהו תהי תהל תוה תוח תוי תוך תזל תחג תחד תחו תחי תחל תחם תחן תחס תחש תחת תטה תטע תטף תטר תטש תיש תכה תכו תכן תכס תלד תלה תלו תלך תלם תלן תלת תמא תמה תמו תמח תמי תמך תמם תמן תמס תמק תמר תמש תמת תנד תנה תנו תנח תני תסב תסג תסף תעה תעו תעז תעי תען תער תעש תפל תפן תפק תפר תפש תצא תצל תצר תקב תקח תקל תקם תקן תקע תקף תקץ תרא תרב תרד תרו תרח תרי תרם תרן תרע תרף תשא תשב תשה תשח תשי תשם תשע תשת תתה תתו תתי תתך תתם תתן תתע